Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Forskningsteorier och undersökningsmetodik, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   950A04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande visa på:

• fördjupad kunskap om och förståelse för vetenskapliga och metodiska begrepp och tekniker och hur dessa kan tillämpas i vetenskapliga undersökningar av autentiska natur- och utomhusmiljöer.
• utvecklad förmåga att kritiskt analysera och producera vetenskapliga texter som relaterar till det utomhuspedagogiska kunskapsområdets natur- och utomhusmiljöer
• ökad kännedom om olika kunskapstraditioner, både praktiska handlingsburna och teoretiska.
Kursinnehåll
Kursen är laborativ och experimentell och betonar växelspelet mellan praktiskt kunnande i autentiska natur- och utomhusmiljöer och dess betydelse för lärandet. Kursen behandlar forskningsteorier som vilar på naturvetenskapliga, biologiska, ekologiska, kognitiva och kulturekologiska grunder inom området.

I samband med ovanstående forskningsteorier behandlas såväl kvantitativa som kvalitativa analysmetoder såsom naturvetenskaplig och hermeneutisk metodologi. Vidare belyser kursen värderingars inverkan på forskningsprocessen vid valet av forskningsobjekt och metod.

Centralt i kursen är också hur vetenskapliga problem formuleras och hur vetenskapliga arbeten kommuniceras genom reflektion i handling.
Undervisning/Arbetsformer
Utbildningen sker huvudsakligen i utomhusmiljöer med naturlandskapet som utgångspunkt. Arbetsformerna är varierande och utgörs av landskapsbaserad undervisning utomhus, laborativa fältstudier och fältanalyser, exkursioner, föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, studiebesök, grupparbeten, enskilda arbeten och självstudier.
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Lärarexamen eller förskollärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande
- kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande
- kandidatexamen i ett annat ämne plus tre års yrkeserfarenhet i pedagogiskt verksamhet
- samt svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Forskningsteorier och undersökningsmetodik
Theories and Methods of Research
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU 2012-00428   Kurskod: 950A04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     UV2   NA  
Fastställd 2012-05-16 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.