Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Statistik för lärare, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogiskt arbete, pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning, specialpedagogik
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   950A02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- formulera vetenskapliga hypoteser
- motivera val av undersökningsdesign, kontrollåtgärder och statistisk metod utifrån den frågeställning som undersöks
- redogöra för egenskaper hos mätskalor, fördelningar och statistiska test
- bedöma och diskutera reliabilitet och validitet hos statistiska undersökningar
- bearbeta data statistiskt för att pröva vetenskapliga hypoteser
- tolka och dra slutsatser av resultaten av statistiska test samt kunna rapportera dem skriftligen
Kursinnehåll
I kursen behandlas forskningsprocesser, vetenskapsteori och grundläggande designfrågor kring statistiska undersökningar som är relevanta för lärandet i skolmiljö. Under kursen ska den studerande läsa och reflektera över upplägg, metod, resultat och slutsatser i vetenskapliga artiklar och nationella och internationella undersökningar som undersöker elevers förmågor inom olika kunskapsområden.
Undervisning/Arbetsformer
Delar av kursinnehållet kommer att introduceras via föreläsningar. Det kan också förekomma räknestugor, datorövningar, datainsamling, analys av befintliga data, seminarier och övnings-/inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig tentamen, obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter samt obligatoriska undervisningstillfällen. Detaljerade anvisningar finns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs:
- Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen om minst 180 hp eller motsvarande eller
- Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande eller
- Kandidatexamen i ett annat ämne plus tre års yrkeserfarenhet i pedagogisk verksamhet
- samt svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Statistik för lärare
Theory and Method in Scientific Work, Statistics for teachers
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU 2012-00428   Kurskod: 950A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     UV2   SA  
Fastställd 2012-10-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.