Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogiskt arbete
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   950A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- visa en fördjupad kunskap om relationerna mellan vetenskapsteori, forskningsfrågor, datainsamling och analys inom de kvalitativa metodansatserna grundad teori, fenomenografi och diskursanalys
- redogöra för centrala begrepp inom grundad teori, fenomenografi och diskursanalys
- förklara principerna för kvalitativ analys inom grundad teori, fenomenografi och diskursanalys
- reflektera på ett medvetet sätt om forskarens roll och etiska dilemman inom grundad teori fenomenografi och diskursanalys
- identifiera likheter och skillnader mellan grundad teori, fenomenografi och diskursanalys
- bedöma och kritiskt värdera kvaliteten av studier inom metodansatserna grundad teori, fenomenografi och diskursanalys
Kursinnehåll
Kursen behandlar de kvalitativa metodansatserna grundad teori, fenomenografi och diskursanalys avseende: vetenskapsfilosofiska och teoretiska utgångspunkter, datainsamling, bearbetning och analys, kvalitetskriterier, forskarens roll och forskningsetik. Särskild tonvikt läggs på kvalitativ analys inom dessa tre metodansatser. Kritisk jämförelse, utveckling av självständigt förhållningssätt samt ansatsernas kunskapsbidrag i pedagogisk forskning, teori och praktik ges ett betydande utrymme i kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är föreläsningar, litteraturstudier, metodövningar, gruppdiskussioner och forskningsseminarier. Vid seminarier behandlas såväl individuella uppgifter som gruppuppgifter.
Examination
Kursuppgifterna examineras fortlöpande vid seminarier och genom skriftliga uppgifter som genomförs både individuellt och i grupp. En skriftlig forskningsplan är slutuppgift och den behandlas vid ett examinerande seminarium.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs:
- Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen om minst 180 hp eller motsvarande eller
- Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande eller
- Kandidatexamen i ett annat ämne inom social- eller beteendevetenskap.
- samt 15hp metod på avancerad nivå eller motsvarande.
- och svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten skickas till Examensenheten eller lämnas till Studerandeexpeditionen, LiU
Kurslitteratur
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys, 949A11/950A01
Kursböcker
Charmaz, Kathy (2014). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis (2nd ed.). London: Sage.

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2014). Handbok i kvalitativ analys. Andra upplagan. Stockholm: Liber.

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (1994) (red). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. (Utvalda delar: kapitel 2, 5 och 7.)

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur.

Kompendiet (Corbin & Strauss, 2008; Sohlberg & Sohlberg, 2008; Thornberg & Charmaz, 2014; Uljens, 1989).
Artiklar
Artiklarna nedan kan laddas ner kostnadsfritt på universitetsbibliotekets hemsida (http://www.bibl.liu.se/?l=sv) under fliken ”Tidskrifter” (för att ha tillgång till tidskrifterna behöver du dock vara registrerad som studerande vid LiU):

Collier-Reed, Brandon I., Ingerman, Åke & Berglund, Anders (2009). Reflections on trustworthiness in phenomenographic research: Recognising purpose, context and change in the process of research. Education As Change, 13(2), 339-355.

Marton, Ference (1981). Phenomenography – describing conceptions of the world around us. Instructional Science, 10 (2), 177-200.

Morgan, D. L. (2007). Paradigms lost and pragmatism regained: Methodological implications of combining qualitative and quantitative methods. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 48–76.

Nixon, Anne & Power, Charmaine (2007). Towards a framework for establishing rigour in a discourse analysis of midwifery professionalisation. Nursing Inquiry, 14(1), 71-79.

Olsson, Maria, Fejes, Andreas, Dahlstedt, Magnus & Nicoll, Katherine (2014). Citizen discourses: production and curriculum. British Journal of Sociology of Education (Published online February 24).

Stenfors-Hayes, Terese, Hult, Håkan & Dahlgren, Madeleine A. (2013). A phenomenographic approach to research in medical education. Medical Education, 47 (3), 261-270.

Thornberg, R., Halldin, K., Bolmsjö, N., & Petersson, A. (2013). Victimising of school bullying: A grounded theory. Research Papers in Education, 28, 309-329.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys
Theory and Method in Scientific Work
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU 2012-00428   Kurskod: 950A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     UV2   SA  
Fastställd 2012-10-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.
Senast reviderad 2013-05-31