Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogiskt arbete
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   950A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- visa en fördjupad kunskap om relationerna mellan vetenskapsteori, forskningsfrågor, datainsamling och analys inom de kvalitativa metodansatserna grundad teori, fenomenografi och diskursanalys
- redogöra för centrala begrepp inom grundad teori, fenomenografi och diskursanalys
- förklara principerna för kvalitativ analys inom grundad teori, fenomenografi och diskursanalys
- reflektera på ett medvetet sätt om forskarens roll och etiska dilemman inom grundad teori fenomenografi och diskursanalys
- identifiera likheter och skillnader mellan grundad teori, fenomenografi och diskursanalys
- bedöma och kritiskt värdera kvaliteten av studier inom metodansatserna grundad teori, fenomenografi och diskursanalys
Kursinnehåll
Kursen behandlar de kvalitativa metodansatserna grundad teori, fenomenografi och diskursanalys avseende: vetenskapsfilosofiska och teoretiska utgångspunkter, datainsamling, bearbetning och analys, kvalitetskriterier, forskarens roll och forskningsetik. Särskild tonvikt läggs på kvalitativ analys inom dessa tre metodansatser. Kritisk jämförelse, utveckling av självständigt förhållningssätt samt ansatsernas kunskapsbidrag i pedagogisk forskning, teori och praktik ges ett betydande utrymme i kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är föreläsningar, litteraturstudier, metodövningar, gruppdiskussioner och forskningsseminarier. Vid seminarier behandlas såväl individuella uppgifter som gruppuppgifter.
Examination
Examinationsform:
Kursuppgifterna examineras fortlöpande vid seminarier och genom skriftliga uppgifter som genomförs både individuellt och i grupp. En skriftlig forskningsplan är slutuppgift och den behandlas vid ett examinerande seminarium.

Provkod:
STN1 Skriftlig tentamen, 7,5 hp, U-VG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs:
- Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen om minst 180 hp eller motsvarande eller
- Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande eller
- Kandidatexamen i ett annat ämne inom social- eller beteendevetenskap.
- samt 15hp metod på avancerad nivå eller motsvarande och
- svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Läsanvisningar
Välkomna till kursen där kvalitativ analys står i fokus! För att underlätta er planering av inköp, läsning och bearbetning av kurslitteraturen följer såväl en litteraturlista som en vägledning baserad på upplägget av kursens tre schemalagda seminarier.

KURSLITTERATUR
Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner: En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur.

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. London: Sage.

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber.

Hartman, Jan (2001). Grundad teori: Teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur.

Marton, Ference & Booth, Shirley (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur.

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (1994) (red). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. (Utvalda delar: tre kapitel)

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur.

Kompendiet (Corbin & Strauss, 2008; Sohlberg & Sohlberg, 2008; Thornberg & Charmaz, 2012; Uljens, 1989), vilket är bifogat i detta brev.

Artiklar som kan tankas hem kostnadsfritt på universitetsbibliotekets hemsida (http://www.bibl.liu.se/?l=sv) under fliken ”Tidskrifter” (för att ha tillgång till tidskrifterna behöver du dock vara registrerad, se bifogad information):

Collier-Reed, Brandon I., Ingerman, Åke & Berglund, Anders (2009). Reflections on trustworthiness in phenomenographic research: Recognising purpose, context and change in the process of research. Education As Change, 13(2), 339-355.

Morgan, D. L. (2007). Paradigms lost and pragmatism regained: Methodological implications of combining qualitative and quantitative methods. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 48–76.

Nixon, Anne & Power, Charmaine (2007). Towards a framework for establishing rigour in a discourse analysis of midwifery professionalisation. Nursing Inquiry, 14(1), 71-79.


FREDAGEN DEN 14 SEPTEMBER (INTRODUKTION OCH FENOMENOGRAFI)

Ett av skälen till varför första tillfället ligger så sent på höstterminen är att du som kursdeltagare ska ges tid till självstudier innan vi ses. Det första tillfället kommer att uppehålla sig kring en introduktion till kvalitativ analys samt fenomenografi som kvalitativ forskningsansats. Rekommenderad läsning inför detta tillfälle är:

Introduktion: Vetenskapsteori, kvalitativ forskning och kvalitativ analys
1. Da Silva, António Barbosa & Wahlberg, Vivian (1994). Vetenskapsteoretisk grund for kvalitativ metod. I B. Starrin & P-G Svensson (red), Kvalitativ metod och vetenskapsteori (s. 41-70). Lund: Studentlitteratur.

2. Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie (2008). Paradigm och vetenskapstraditioner. I Kompendiet.

3. Morgan, D. L. (2007). Paradigms lost and pragmatism regained: Methodological implications of combining qualitative and quantitative methods. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 48–76.

4. Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red) (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. (Kap. 1-10)

Fenomenografi
1. Dahlgren, Lars Owe & Johansson, Kristina (2009). Fenomenografi. I A. Fejes & R. Thornberg (red), Handbok i kvalitativ analys (s. 122-135). Stockholm: Liber.

2. Alexandersson, Mikael (1994). Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus. I B. Starrin & P-G Svensson (red), Kvalitativ metod och vetenskapsteori (s. 111-136). Lund: Studentlitteratur.

3. Uljens, Michael (1989). Att uppfatta. I Kompendiet.

4. Marton, Ference & Booth, Shirley (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur.


FREDAGEN DEN 9 NOVEMBER (DISKURSANALYS)

Vid det andra tillfället behandlas diskursanalys. Rekommenderad läsning inför detta tillfälle är:

1. Bolander, Eva & Fejes, Andreas (2009). Diskursanalys. I A. Fejes & R. Thornberg (red), Handbok i kvalitativ analys (s. 81-105). Stockholm: Liber.

2. Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur.

3. Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner: En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur.

FREDAGEN DEN 14 DECEMEBER (GRUNDAD TEORI)

Vid det tredje tillfället behandlas grundad teori. Rekommenderad läsning inför detta tillfälle är:

1. Thornberg, Robert & Forslund Frykedal, Karin (2009). Grundad teori. I A. Fejes & R. Thornberg (red), Handbok i kvalitativ analys (s. 38-61). Stockholm: Liber.

2. Hartman, Jan (2001). Grundad teori: Teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur.

3. Thornberg, Robert & Charmaz, Kathy (2012). Grounded theory. I Kompendiet.

4. Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. London: Sage.


EXAMINATIONSUPPGIFT

Under kursens gång genomför varje kursdeltagare sparsam datainsamling och analys vid tre tillfällen som passar honom eller henne själv. De tre tillfällena ska representera de tre olika kvalitativa metodansatserna som kursen behandlar (fenomenografi, diskursanalys och grundad teori). I rapporteringen för varje mindre ”studie” ska adekvat kurslitteratur användas. I en avslutande del av examinationen skall den studerande även diskutera de tre mindre ”studierna” i relation till kvalitet och generaliserbarhet. I tillägg till ovan angiven litteratur utgör följande läsning en viktig grund:

Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativ forskning
1. Larsson, Staffan (1994). Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. I B. Starrin & P-G Svensson (red), Kvalitativ metod och vetenskapsteori (s. 163-189). Lund: Studentlitteratur.

2. Thornberg, Robert & Fejes, Andreas (2009). Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier. I A. Fejes & R. Thornberg (red), Handbok i kvalitativ analys (s. 216-235). Stockholm: Liber.

3. Collier-Reed, Brandon I., Ingerman, Åke & Berglund, Anders (2009). Reflections on trustworthiness in phenomenographic research: Recognising purpose, context and change in the process of research. Education As Change, 13(2), 339-355.

4. Nixon, Anne & Power, Charmaine (2007). Towards a framework for establishing rigour in a discourse analysis of midwifery professionalisation. Nursing Inquiry, 14(1), 71-79.

5. Corbin, Juliet & Strauss, Anselm (2008). Criteria for evaluation. I Kompendiet.

Mer detaljerad information om examinationsuppgiften kommer vid det första seminarietillfället.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vetenskapsteori och forskningsmetod. Kvalitativ analys
Theory and Method in Scientific Work
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: LiU 2012-00428   Kurskod: 950A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     UV2   SA  
Fastställd 2012-10-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.