Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Naturvetenskap - Den blå planeten , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Naturvetenskap i ett skolperspektiv
Ämnesområde Övrigt inom naturvetenskap-NA9
  Kurskod   926G09
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna…
- planera och genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar och experiment.
- diskutera ämnesstoff och arbetsformer med utgångspunkt från ämnesdidaktisk kunskap om barns lärande i naturvetenskap.
- använda olika metoder för utvärdering och bedömning av naturvetenskapligt lärande.
- diskutera sagor och myter i relation till naturvetenskap för att beskri a olika fenomen i naturen.
- diskutera människans växelverkan med naturliga ekosystem.
- redogöra för hur naturvetenskapen genererar, värderar och kommunicerar kunskap.
Kursinnehåll
Kursen utgår från havet som ett konkret exempel för att diskutera såväl naturvetenskapliga begrepp och fenomen som naturvetenskapligt lärande. Vi har alla en relation till havet, även om kunskapen många gånger, i dubbel bemärkelse, är ytlig. Havet kommer att belysas utifrån olika perspektiv och genom varierade arbetsformer. Havet studeras som ett naturligt ekosystem och dessutom behandlar kursen de förutsättningar för liv som havet erbjuder. Vidare kommer havet som resurs och dess relation till människan, till exempel som transportsystem, att behandlas. I kursen läggs fokus på hur naturvetenskapligt innehåll kan behandlas och formuleras i undervisningen, med särskild betoning på praktiska inslag, exempelvis laborationer. Genom att tillämpa såväl estetiska uttrycksformer och IKT-stöd bidrar kursen till att utveckla skolans naturvetenskapliga arbets- och examinationsformer. Kursen utgår också från sagor och myter om havet som exempel på hur människan alltid har varit intresserad av att hitta förklaringar till fenomen som uppträder i naturen.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen omfattar 7 campusförlagda träffar var tredje vecka, där föreläsningar, seminarier och laborationer tillämpas. Kursen sträcker sig över en termin och ges på kvartsfart. Mellan kursträffarna ingår det självstudier av litteratur samt egna laborationer och undersökningar. Kommunikation sker då företrädelsevis över en kursplattform.

Kursen omfattar 7 campusförlagda träffar var tredje vecka, där föreläsningar, seminarier och laborationer tillämpas. Kursen sträcker sig över en termin och ges på kvartsfart. Mellan kursträffarna ingår det självstudier av litteratur samt egna laborationer och undersökningar. Kommunikation sker då företrädelsevis över en kursplattform.

OBL1 De campusförlagda kursträffarna
Examination
Kursen tillämpar en processinriktad metod för bedömning som bygger på såväl muntliga som skriftliga redovisningar i form av portfolio.

Provkoder:
MRE1 Seminarium (3,5 hp) U, G
SRE1 Skriftlig examination (4 hp) U, G


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Två genomgångna terminer på lärarutbildning eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Naturvetenskap - Den blå planeten
Science - The blue planet
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 926G09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övrigt inom naturvetenskap-NA9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     NA9   NA  
Fastställd 2011-03-03 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.