Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Människans hälsa och resursanvändning, Del 1 (61-75hp), 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Other Subjects within Natural Science-NA9
  Kurskod   926G08
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- ha fördjupade kunskaper i hur olika funktioner är kopplade till människokroppens byggnad samt hur dessa kan påverkas
- kunna redogöra för processer i landskapet och hur dessa formar och skapar förutsättningar för liv.
- kunna tillämpa ett ämnesövergripande angreppssätt på aktuella hälsofrågor där kopplingar till människans resursanvändning är i fokus
- ha utvecklat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper för att kunna bearbeta och hantera naturvetenskapligt stoff för undervisning på olika nivåer i skolan.

Kursinnehåll
Kursen omfattar en bearbetning av naturvetenskapliga frågeställningar som har betydelse för vår hälsa och hur dessa är kopplade till människans resursanvändning. Frågorna är komplexa och ställer krav på ett ämnesövergripande angreppssätt. För att möjliggöra goda miljöer för lärande diskuteras för specifika moment konkreta ämnesdidaktiska implikationer.

Kursen består av två kursmoment på vardera 7,5 hp

Det första momentet behandlar människokroppen, dess byggnad och funktion samt hur störning av olika slag relaterar till hälsobegreppet. Centrala delar är anatomi, fysiologi, organ, organsystem, kemin i celler och vävnader, molekylär bioteknik samt reglering på olika nivåer. Dessa inre miljöers funktioner studeras utifrån vad vi äter och varför och hur dessa är relaterade till yttre miljöer, odlingslandskapet.

Det andra momentet behandlar landskapsformande processer. Centrala delar är geologiska processer, vulkanism, sedimentation, vittring och det geologiska omloppet. Detta innehåll sätts i relation till berggrund, jordarter och jordmån och problematiseras utifrån att vi lever av att dessa naturliga processer finns. Människan interagerar ofta med dessa processer vilket medför ett felaktigt resursutnyttjande, som i sin tur orsakar en mängd olika problem. Detta är särskilt tydligt gällande det hydrologiska omloppet.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, fältverksamhet, räkneövningar, grupparbeten, seminarier och självstudier.
Examination
Examinationen sker i form av individuella och gruppvisa skriftliga redovisningar av samt individuell skriftlig salstentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

60hp med inriktning mot naturvetenskap eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Människans hälsa och resursanvändning, Del 1 (61-75hp)
Natural Science: Human Health and Use of Resources, Part 1 (61-75hp)
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 242/07--41   Kurskod: 926G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Other Subjects within Natural Science-NA9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     NA9   NA  
Fastställd 2010-09-21 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.