Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Lärande för en hållbar utveckling - Vad, Hur och Varför. Grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Naturvetenskap i ett skolperspektiv
Ämnesområde Environmental Science - MV1
  Kurskod   926G07
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

* redogöra för begreppet hållbar utveckling inom de perspektiven - det ekologiska, ekonomiska och det sociala samt kommunicera sambandet mellan dessa både skriftligt och muntligt.

* förstå lärandeprocesser för hållbar utveckling och kunna planera egna undervisningsmoment där innehåll och samband integreras.

* analysera komplexa sammanhang, internationella rapporter samt forskningsresultat i form av primärlitteratur (forskningsartiklar) både inom den ämnesdidaktiska forskningen och inom den forskning som rör de olika perspektiven inom hållbar utveckling.

* bedöma och kommunicera vetenskapliga kunskaper utifrån hållbarhetsperspektivet.

* dra slutsatser och tolka resultat utifrån dagsaktuella diskussioner och officiella internationella uttalanden och forskningsrapporter och förstå vad det innebär att omsätta dessa i lärandeprocesser.

* delta i kvalificerat meningsutbyte kring olika ämnen såsom t ex klimatförändring, människans resursanvändning, global hållbar utveckling, global miljöpolitik, hållbar konsumtion, globala hälsofrågor och biodiversitet.
Kursinnehåll
Kursen konkretiserar innehållet i tre perspektiv, det sociala, det ekonomiska och det ekologiska. Dessa relateras i problemställningar till områdena energi, miljö och hälsa och hur ett lärande för dessa ändamål kan beskrivas och genomföras.

Kursens innehåll hanterar vårt moderna samhälles framväxt och de krav som enskilda individer ställer i olika sammanhang. I kursen hanteras människans resursanvändning, spridning av kemikalier, energianvändning, klimatfrågan, kost, vatten och luft utifrån vilka värden detta skapar för oss, men också vilka baksidor som vi samtidigt måste hantera.

Kommande generationers förmåga att hantera dessa sammanhang är avgörande för en hållbar utveckling. Förutsättningarna handlar om att begripliggöra dem i undervisningspraktiker. En stark problemorientering, samarbete över ämnesgränser och förmågan att tillsammans med andra kommunicera komplexa samband utifrån olika kunskapsområden är avgörande.
Undervisning/Arbetsformer
Kurserna bedrivs i form av föreläsningar, laborationer och fältverksamhet samt egna arbeten, litteraturstudier samt diskussion och litteraturseminarier. Alla moment knutna till laborationer och fältverksamhet samt egna arbeten och seminarier är obligatoriska.

Examination
Examinationen sker både individuellt och i grupp i form av skriftliga prov, muntliga och skriftliga redovisningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Lärande för en hållbar utveckling - Vad, Hur och Varför. Grundkurs
Learning for a Sustainable Development - What, How and Why. Basic course
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 926G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Environmental Science - MV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     MV1   NA  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-05-06 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.