Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Människans hälsa och resursanvändning, Del 2 (76-90 hp), 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Tematisk naturvetenskap - TMU
  Kurskod   926G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- kunna både i tal och skrift tillämpa att naturvetenskapligt språkbruk på aktuella problemområden och beskriva relationer mellan vetenskap och samhälle samt vad dessa relationer betyder för lärande i naturvetenskap
- kunna redogöra för betydelsen av plats och lärande då större delar av kursen är förlagd i fält
- kunna redogöra för kemiska/fysikaliska analysmetoder och använda dessa för att analysera och karakterisera substanser som inhämtas ur olika miljöer.
- kunna redogöra för växtsystematik utifrån ett etnobiologiskt perspektiv
- ha utvecklat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper för att kunna bearbeta och hantera naturvetenskapligt stoff för undervisning på olika nivåer.
Kursinnehåll
Kursen omfattar en bearbetning av naturvetenskapliga frågeställningar som har betydelse för vår hälsa och hur dessa är kopplade till människans resursanvändning. Frågorna är komplexa och ställer krav på ett ämnesövergripande angreppssätt. För att möjliggöra goda miljöer för lärande diskuteras för specifika moment konkreta ämnesdidaktiska implikationer.


Det första momentet om 9 hp. är inriktat på vad provtagning, analys och tolkning av resultaten betyder för hur kunskaper kommuniceras på vetenskaplig grund och i samhällsdebatter. Studenten skall på egen hand kunna formulera ett antal frågeställningar, utifrån dessa genomföra ändamålsenliga provtagningar, redogöra för vilka instrument som är lämpliga för analys och i muntlig och skriftlig form redogöra för säkerheter och osäkerheter i resultaten och presentera hela denna arbetsprocess både mot en vetenskaplig praktik och mot en samhällelig debatt. Kunskaperna används sedan för att utveckla ämnesdidaktiska kunskaper i vad kunskaper i denna arbetsprocess betyder för lärandes meningsskapande av samt för att skapa autentiska lärandemiljöer med ett naturvetenskapligt innehåll.

Det andra momentet om 6 hp. behandlar arbete i olika naturtyper, såväl exploaterade som orörda, med kopplingar till samhällsutveckling och hållbart resursutnyttjande. Växtsystematik och etnobiologi är särskilt fokuserat tillsammans med biologisk diversitet. I kursen betonas förmågan att rama in stoffet i olika kontexter och dess betydelse för lärande.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, fältverksamhet, räkneövningar, grupparbeten, seminarier och självstudier.
Examination
Examinationen sker i form av individuella och gruppvisa skriftliga redovisningar av kursuppgifter, samt en individuell skriftlig salstentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

SvB/Sv 2B, EnB, ShA, MaC och NkB (alt BiA, FyAoch KeA), samt genomgångna kurser motsvarande 60hp med inriktning mot naturvetenskap, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Människans hälsa och resursanvändning, Del 2 (76-90 hp)
Specialisering Naturvetenskap: Människans hälsa och resursanvändning, Del 2 (76-90 hp), 15hp
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 926G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tematisk naturvetenskap - TMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F   Grundläggande     TMU   NA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2008-02-05 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.