Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sex- och samlevnadsundervisning i dagens föränderliga skola, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Biologi
Ämnesområde Biology-BI1
  Kurskod   926G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha

- redogöra för sexologi och samlevnadsfrågor samt
- analysera och exemplifiera de krav som ställs inom ungdomsskolan

Kursinnehåll
Kursen behandlar sexologi och samlevnadsundervisning samt skolans styrdokument kring dessa frågor.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, litteraturstudier. Kursen bygger på att studenten är aktiv under de schemalagda föreläsningarna och seminarierna.

Examination
Litteraturseminarium och redovisning av projektarbete. .

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sex- och samlevnadsundervisning i dagens föränderliga skola
Sex Education in Today's Changing School
 
Kursansvarig är: IFM - Institutionen för fysik och mätteknik
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 926G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Biology-BI1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     BI1   SA  
Fastställd 20071219 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.
Senast reviderad 2009-11-29