Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sex- och samlevnadsundervisning i dagens föränderliga skola, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Biologi
  Kurskod   926G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha

- kunskap om sexologi och samlevnadsfrågor
- kunskap om de krav som ställs inom ungdomsskolan
Kursinnehåll
Kursen behandlar sexologi och samlevnadsundervisning samt skolans styrdokument kring dessa frågor.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, litteraturstudier
Examination
Tentamen, litteraturseminarium och redovisning av projektarbete

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sex- och samlevnadsundervisning i dagens föränderliga skola
Sex Education in Today´s Changing School
 
Kursansvarig är: IFM - Institutionen för fysik och mätteknik
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 926G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Biologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 20071219 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.