Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogiskt ledarskap , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt - UV1
  Kurskod   924G11
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande:

- belysa pedagogiskt ledarskap i förhållande till samhällsutveckling

- visa förståelse för hur det pedagogiska ledarskapet påverkar och påverkas av social interaktion, organisation och omvärld

- identifiera samband mellan samhälle, läraruppdrag, yrkesroll och det personliga ledarskapet

- reflektera kring det pedagogiska ledarskapets betydelse för den egna yrkespraktiken
Kursinnehåll
Kursen belyser förändring av pedagogiskt ledarskap i förhållande till samhällets utveckling. Kursen behandlar processer som påverkar och utvecklar pedagogiskt ledarskap med utgångspunkt i social interaktion, organisation och omvärld. Kursen utforskar samband mellan samhälle, läraruppdrag, yrkesroll och det personliga ledarskapet. I kursen diskuteras det pedagogiskt ledarskapets betydelse för yrkespraktiken.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna varierar i form av självstudier, seminarier, föreläsningar, fältstudier och reflekterande samtal. Arbetet utförs även med stöd av digitala verktyg.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig dokumentation som också är underlag för seminarium och genom obligatorisk muntlig presentation av en fältstudie.

PROVKODER
SRE2 - Skriftlig dokumentation, 7,5 hp


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Två genomgångna terminer på lärarutbildning eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogiskt ledarskap
Pedagogical leadership
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 924G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt - UV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV1   SA  
Fastställd 2011-03-03 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.