Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mångfaldskunskap, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   924G10
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för förlopp i migrationspolitik under de senaste decennierna
- redogöra för den roll migration historiskt har haft för samhällsutvecklingen och mångfalden i Sverige
- redogöra för och diskutera olika definitioner av begreppet mångfald
- redogöra för och diskutera hur de olika mångfaldsbegreppen används inom olika praktiska och teoretiska sammanhang
- kritiskt diskutera mångfald i utbildnings- och socialpolitiska satsningar i den svenska kontexten
- självständigt genomföra och redovisa en mindre studie om mångfald
Kursinnehåll
I kursen behandlas migrations- och mångfaldsfrågor ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Mångfaldsbegreppet introduceras i relation till begrepp som etnicitet och mångkultur och som en del av en större kontext av demokrati och jämställdhetsfrågor. Därmed blir även föreställningar om och konstruktioner av etnicitet, klass och genus av särskilt intresse. Även andra områden som behandlar icke-diskriminering berörs. Ett urval av aktuella och relevanta sakområden, där mångfaldsproblematiken är central, studeras. Olika teorier om etnicitet och mångfald presenteras och problematiseras vilket möjliggör förståelse för och granskning av skilda utbildnings- och socialpolitiska direktiv.

Kursplanen är reviderad 2013-01-09
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bygger på föreläsningar, litteraturseminarier och gruppdiskussioner. Studenten erbjuds även handledning under processen att skriva ett självständigt vetenskapligt arbete.
Examination
PROVKODER:
REDO Artikelredovisning 1,5 hp U-G
TENT Tentamen 7,5 hp U-VG
UPPS Självständigt uppsatsarbete 6,0 hp U-VG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången kurs Invandrar- och kulturkunskap, 15 hp, eller motsvarande
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mångfaldskunskap
Diversity Studies
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 924G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SA9   SA