Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Pedagogisk verksamhet med världen i fokus, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt - UV1
  Kurskod   924G09
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande:

- kunna redogöra för hur internationaliseringsarbete i en förskola/skola kan ta sig uttryck
- kunna redovisa konsekvenser som globalt och lokalt internationaliseringsarbete kan få för individer, skola, samhälle
- kunna visa förståelse för andra kulturers pedagogiska verksamhet
- kunna uppvisa insikt i den professionella pedagogens samhällsuppdrag i olika kulturer
Kursinnehåll
Kursen vänder sig både till studenter vid lärarprogrammet och aktiva lärare. Kursen belyser hur internationaliseringsarbete kan ta sig uttryck för lärare. Olika perspektiv på arbete med internationalisering för individer, skola och samhälle redovisas och diskuteras. Pedagogens verksamhet samt specifika samhällsuppdrag i andra kulturer problematiseras och studeras.
Undervisning/Arbetsformer
Målen bearbetas i såväl campusförlagd utbildning som med stöd av verksamhetsförlagd utbildning . Arbetet organiseras som enskilt arbete och som gemensamt arbete i olika former av grupper. Arbetet bygger på studenternas egen aktivitet och samspel med varandra i de miljöer som kursen skapar. Arbetsformerna varierar och utgörs av individuellt arbete och bearbetande i grupp med lärplattform som bas. Seminarier, föreläsningar, fältstudier och kamratläsning ingår också. I kursen kan finnas möjlighet för studieresa till Etiopien till självkostnadspris med praktiskt deltagande i landets verksamhet.
Examination
Kursmålen examineras genom dokumentation som också är underlag för seminarium. Kursmålen examineras även genom presentation av utvecklingsarbete kring internationalisering. Examination sker såväl muntligt som skriftligt.

PROVKODER
SRE1 Rapport , 3 hp
MRE1 Redovisning av utvecklingsarbete, 2,5 hp
SRE2 redovisning av utvecklingsarbete, 2,0 hp


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs pågående lärarutbildning eller pedagogisk examen alternativt erfarenhet av lärarutbildning.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Pedagogisk verksamhet med världen i fokus
Educational Activities with the World in Focus
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 924G09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt - UV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV1   SA  
Fastställd 2010-05-12 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.