Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Teaching Practice, 8hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Pedagogiskt arbete
Ämnesområde Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt - UV1
  Kurskod   924G07
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Teaching Practice
Teaching Practice
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 924G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt - UV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     UV1   VU  
Fastställd 2008-12-16 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.
Senast reviderad 2012-10-15