Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Popular Education and Globalisation, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogiskt arbete - PGA
  Kurskod   924G06
Mål
Efter avslutad kurs ska den stunderande ha:
- förvärvat grundläggande kunskaper om olika teoretiska perspektiv på globalisering med särskilt avseende på relationen till folkbildning som idé och företeelse
- ökat sin förståelse för hur lokala och globala processer inverkar på villkoren för sociala rörelsers och folkbildningsorganisationers arbete
Kursinnehåll
Kursen avser att ge en orientering om globaliseringsteorier och om hur dessa kan belysa olika aspekter av folkbildning som idé och företeelse. Frågor i fokus är: Vad betyder globalisering? Vad innebär globaliseringen för folkbildningens villkor? Vad är nytt och vad är gammalt i diskussionen om globalisering? I kursen berörs dels globalisering ”uppifrån” präglad av multinationella företag och globala institutioner, dels försök till globalisering ”underifrån” och debatten om ett globalt civilt samhälle. Med betoning på villkoren för sociala rörelser och folkbildningsorganisationer studeras globala fenomen i lokala sammanhang samt möjligheter och problem vid transnationella samverkansformer.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges huvudsakligen på distans med hjälp av en interaktiv webbsida med tillhörande konferens. Undervisningen är webbaserad och består av studiehandledning med arbetsuppgifter, föreläsningar, filmer. Litteratur, on-line seminarier och gruppövningar
Examination
Kursen examineras genom skriftliga individuella kursuppgifter samt genom förberett aktivt deltagande vid seminarier som kan vara fysiska eller on-line.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Popular Education and Globalisation
Popular Education and Globalisation
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 924G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogiskt arbete - PGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PGA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2008-12-16 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.