Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledarskap, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   924G05
Mål
Efter avslutat kurs skall den studerande ha

* förvärvat kunskap om och förståelse för teoretiska perspektiv på ledarstilar
* förvärvat kunskap om självinsiktens betydelse för utövande av ledarskap
* kunskap om olika sätt att utöva ledarskap, såsom direkt, indirekt och exekutivt
* förmåga att identifiera teoretiska perspektiv på begreppen motivation och kommunikation samt på grupprocesser och grupputveckling
* tillägnat sig kunskap om och insikt i symtom på stress och deras bakomliggande orsaker
* kunskap om hur tidiga stressymtom kan identifieras
* insikt i vad det innebär att verka i arbetsledande ställning och att leda förändringsarbete
* kunskap om ledarskap på olika nivåer och i olika typer av organisationer
* kunskap om vetenskapliga perspektiv rörande genus i arbetslivet
Kursinnehåll
Kursen behandlar ledarskap ur såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. Centrala begrepp som problematiseras i kursen är motivation, kommunikation, ledarstilar och grupprocesser. Teorier om sambandet mellan personlighetsdrag och ledarstrategier studeras. Stress och stressymtom belyses tillsammans med frågor rörande organisationsutveckling och ledarskap under förändringsarbete. Frågor rörande ledarskap och genus studeras.

Ledare från näringsliv och offentlig sektor delger erfarenheter från sitt eget ledarskap med efterföljande diskussion och frågestund. I anslutning till aktuell föreläsning genomförs grupparbeten och seminarier med syftet att integrera teoretiska perspektiv med egna erfarenheter och föreläsarnas praktiska perspektiv.

En skriftlig gruppuppgift där ledarskapsfrågor behandlas genomförs under valfri rubrik.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs på helfart under fem veckor med två föreläsnings- och seminariedagar per vecka. Övriga arbetsdagar är avsedda för arbete i grupp och enskilda studier.

En vecka är helt avsedd för enskilda studier och utarbetande av den skriftliga gruppuppgiften.
Examination
Enskild skriftlig salstentamen.
Skriftlig gruppuppgift.
Förberett, aktivt deltagande i grupparbeten och seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledarskap
Leadership
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 924G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-29 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.