Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Invandrar- och kulturkunskap, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   924G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:

- ha utvecklat och fördjupat sina kunskaper om det mångkulturella samhället
- kunna visa på kunskap om det svenska kulturarvet
- ha kunskap om kulturella sedvänjor och politiska förhållanden i några för Sverige betydelsefulla migrationsländer
- ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om orsaker till migration och invandring, om invandrares förhållanden i Sverige samt om flyktingkriser
- visa förståelse för olika religiösa och icke-religiösa traditioner och livsmönster, särskilt i närsamhället
-ha kännedom om människors attityder i kulturmötesfrågor
-ha kunskap om rasism och annan form av diskriminering.
Kursinnehåll
Genom studier av invandringen till Sverige ur ett historiskt perspektiv ges en grund för studier kring migrationsdrivande faktorer. Dagens situation i för Sverige viktiga migrationsområden och människors livsvillkor där och hur detta påverkar integrationssträvanden i Sverige diskuteras. Vidare behandlas invandrares och flyktingars livssituation i det nya hemlandet, samt hur det svenska majoritetssamhället påverkas av mötet med minoriteters kulturer och livsmönster.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, lektioner, seminarier, gruppövningar och diskussioner med probleminriktade och tematiskt orienterade arbetssätt. Arbetet genomförs såväl individuellt som i grupper av olika slag.
Examination
Examination sker i såväl muntlig som skriftlig form, individuellt och i grupp. Den muntliga examinationen består av redovisning av invandringen till Sverige under skilda perioder och hur majoritetssamhället påverkats. Den skriftliga gruppuppgiften består av land- och konfliktanalyser av migrationsländer viktiga för Sverige och faktorer viktiga för svenskt integrationsarbete.

Kursen slutexamineras genom en individuell salstentamen där kurslitteraturen är den viktiga utgångspunkten.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Invandrar- och kulturkunskap
Immigrant and Culture Studies
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 924G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2007-01-30 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.