Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Folkbildning och globalisering, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogiskt arbete
Ämnesområde Educational Sciences-UV2
  Kurskod   924G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den stunderande ha:
- förvärvat grundläggande kunskaper om olika teoretiska perspektiv på globalisering med särskilt avseende på relationen till folkbildning som idé och företeelse
- ökat sin förståelse för hur lokala och globala processer inverkar på villkoren för sociala rörelsers och folkbildningsorganisationers arbete
Kursinnehåll
Kursen avser att ge en orientering om globaliseringsteorier och om hur dessa kan belysa olika aspekter av folkbildning som idé och företeelse. Frågor i fokus är: Vad betyder globalisering? Vad innebär globaliseringen för folkbildningens villkor? Vad är nytt och vad är gammalt i diskussionen om globalisering? I kursen berörs dels globalisering ”uppifrån” präglad av multinationella företag och globala institutioner, dels försök till globalisering ”underifrån” och debatten om ett globalt civilt samhälle. Med betoning på villkoren för sociala rörelser och folkbildningsorganisationer studeras globala fenomen i lokala sammanhang samt möjligheter och problem vid transnationella samverkansformer.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges med en kombination av fysiska heldagsträffar och studier på distans. En elektronisk konferens kommer att användas som arena för kommunikation mellan de fysiska träffarna. Undervisningen vid heldagsträffarna består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Mellan träffarna genomförs litteraturstudier.

Examination
Kursen examineras genom skriftliga individuella kursuppgifter samt genom förberett aktivt deltagande vid seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Folkbildning och globalisering
Popular Education and Globalisation
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 924G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV2   SA  
Fastställd 2006-12-11 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.