Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idrott och hälsa B, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   923G17
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för, resonera kring samt analysera barns motoriska och sociala utveckling
- praktiskt visa på hur barns motoriska utveckling kan stimuleras och utvecklas
- planera, genomföra och utvärdera tematiska arbeten inom de olika delar av idrottsämnet som kursen behandlar anpassat till den aktuella målgruppen
- anpassa aktiviteter och innehåll till barns olika förutsättningar
- förhålla sig till leken som fenomen och arbetsform
- hantera säkerhetsaspekter
- reflektera över eget och andras ledarskap samt visa på gott ledarskap i de övningar som praktiseras
- förhålla sig till och tillämpa aktuella styr- och måldokument inom de områden som kursen behandlar
- använda lämpliga IKT-hjälpmedel för dokumentation och analys av arbeten och insatser
- tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i sitt skrivande av kursuppgifter och examinationer
Kursinnehåll
Barns motoriska utveckling är en central del i kursen. Studenten studerar hur barn utvecklas genom motorikträning, tillrättalagd fysisk aktivitet och lek. Studier och forskningsresultat som behandlar barns motoriska utveckling studeras och bearbetas. Olika funktionshinder sätts i fokus, där studenten genom egna upplevelser får bearbeta och reflektera kring elevroll och lärarroll i relation till barns olika förutsättningar kopplat till ämnet idrott och hälsa. Lek som begrepp problematiseras, praktiseras och ligger som grund för det mesta som sker inom kursens ram. Under första delkursen är redskapsgymnastik, dans, simning, boll, vinteridrott och lek exempel på moment som studenten praktiserar och problematiserar. Studenten planerar och genomför tematiska arbeten, där ledarskapet tränas och reflekteras. Studenten har till uppgift att relatera allt kursinnehåll till styrdokument för grundskolan i reflektionsuppgifter, vilka bearbetas i kursportfolion. I samband med examinationsuppgifter och praktiska redovisningar dokumenterar studenten sin arbetsprocess digital.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops, seminarier, grupparbeten, studiebesök och självstudier. Lärplattform kommer att användas för kommunikation inom kursen.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga, muntliga och visuella redovisningar enskilt och i grupp.

PROVKODER:
PRE 1, 1hp, U/G, Praktisk redovisning i grupp med individuell skriftlig utvärdering
PRE 2, 2hp, U/G, Praktisk redovisning individuell
PRE 3, 2hp, U/G, Praktisk redovisning i grupp och individuellt
SEM 1, 2hp, U/G, Litteraturseminarium
SRE 1, 3hp, U/G, Skriftlig redovisning
POR 1, 5hp, U/G/VG, Portfolio: Skriftlig redovisning

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

genomgångna kurser om minst 30 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna inom ett lärarprogram eller motsvarande, alternativt förskollärar/lärarexamen.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Annerstedt, Claes (2007) Att lära sig vara lärare i idrott och hälsa. Göteborg: Multicare förlag.

Brügge m fl (2011) Friluftslivets pedagogik. Liber: Stockholm.

Ericsson, Ingegerd (2005) Rör dig - lär dig! Motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker.

Ericsson, Ingegerd (2003) Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – en interventionsstudie i skolår 3.(avhandling) Malmö Högskola; Holmbergs förlag. Kan köpas via: http://www.mugi.se. Kan laddas ner via: http://forskning.mah.se/id/luiner

Fors, Eva (red) (2004) Passa mig! – inkluderad idrottsundervisning. Lund: SISU idrottsböcker (www.idrottsbokhandeln.se).

Hammar, Lena & Johansson, Inger (2008) Visst kan ALLA vara med! – i idrott, lek och spel. Örebro; Varsam AB.

Handikappförbundens samarbetsorgan & Barnombudsmannen (2007) Mer än bara lite kul. Finns att ladda ner på:
http://www.hso.se/Global/Arbete%20och%20f%c3%b6rs%c3%b6rjning/Nationella%20handlingplanen/Rapporter/Mer%20%c3%a4n%20bara%20lite%20kul.pdf

Huitfeldt, Åke m.fl. (1998) Rörelse & Idrott. Liber; Stockholm.
Larsson, Håkan & Meckbach, Jane(red.) (2007, 2:a upplagan) Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm; Liber.

Lillemyr Ole F (2002) Lek – upplevelse – lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber

Lindquist, Anna (2010) Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck. Umeå Universitet; http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:303675
Lundvall, Suzanne (2011) Lärande i friluftsliv – perspektiv och ämnesdidaktiska exempel. Stockholm: GIH.

Lärarnas Riksförbund (2011, 4:e upplagan) Idrottsläraren och arbetsmiljön. (www.lr.se: kontaktperson Sandra Roks)
Ravald, Christina (2008) Skridskolan – skoj på is. SISU idrottsböcker

Sjöstedt Edelholm, Elisabeth & Wigert, Anne (2004) Att känna rörelse – en danspedagogisk metod. Stockholm: Carlssons.

Skolverket (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. Stockholm. (kan laddas ner via http://skolverket.se)

Skolverket (2011c). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). Stockholm: Fritzes. (kan laddas ner via http://skolverket.se)

Skolverket (2011d). Ämnesplan för idrott och hälsa. Stockholm. (kan laddas ner via http://skolverket.se)
Cd-skivor och instruktionshäfte
1:a steget. Cd: + instruktionshäftet beställs via www.musikbutiken.se

Artiklar
Utöver denna litteratur kan enstaka artiklar tillkomma. Därutöver uppmuntras du att söka och läsa ytterligare litteratur kopplat de specifika idrottsmoment kursen behandlar.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idrott och hälsa B
Sports
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr:   Kurskod: 923G17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2014-04-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.