Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idrott och hälsa A, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   923G16
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- förhålla sig till och resonera kring begreppet hälsa, med stöd i aktuell forskning, samt visa på hur barns hälsa kan stimuleras och utvecklas
- planera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment för år F-6 inom de delar av idrottsämnet som kursen behandlar
- praktiskt själv förevisa grundläggande övningar i de idrottsmoment som ingår i delkursen
- hantera och anpassa ämnesinnehållet till elevers olika förutsättningar
- hantera säkerhetsaspekter inom de områden kursen behandlar
- visa förmåga att ge och ta konstruktiv kritik, samt utifrån forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap visa på förmåga att utvecklas vidare och anta nya utmaningar
- beskriva, förklara och tillämpa delar av kursplanen för idrott och hälsa år 1-6 samt ge exempel på hur dessa kan dokumenteras och bedömas
- välja och använda lämpliga IKT-hjälpmedel för undervisning och dokumentation och analys av elevers arbeten och insatser
- genomföra en mindre empirisk studie, där studenten även undersöker, jämför och granskar aktuell forskning och litteratur inom området samt motiverar metodval
- tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i skrivande av kursuppgifter och examinationer och kritiskt kunna granska eget och andras arbeten
Kursinnehåll
Genom att studera ämnesområdet Hälsa och livsstil utmanas studenten i att undersöka vad som skapar förutsättningar för en livslång hälsa och hur detta kan ta sig uttryck i arbetet med elever. Ett salutogent förhållningssätt problematiseras och praktiseras. Barns olika förutsättningar utifrån till exempel etnicitets- och genusaspekter sätts i fokus, vilka studenten får bearbeta och reflektera kring utifrån olika perspektiv relaterat till ämnet idrott och hälsa.

Studenten utmanas i att genomföra och anpassa friluftsliv och utevistelse till olika förhållanden och miljöer i syfte att skapa positiva upplevelser och lärsituationer i naturen. I samband med detta problematiseras värdet av ett aktivt friluftsliv.

Studenten ska utveckla och tillgodogöra sig fungerande redskap för utvärdering och bedömning i ämnet idrott och hälsa. Styrdokumenten för idrott och hälsa studeras och då främst med syfte att kunna tolka mål och att utveckla förutsättningar för god dokumentation. Konflikthantering och det egna ledarskapet problematiseras i både teori och praktik. Ämnesdidaktiken för idrott sätts i fokus och studenten övar upp sin förmåga att kritiskt förhålla sig till ämnesinnehåll och metodval.

Friluftsliv, orientering, bollspel och friidrott ägnas speciell uppmärksamhet i den här delkursen. Studenten kommer under kursens slutskede att i par genomföra i ett mindre projektarbete inom ett ämnesområde som knyter an till kursens innehåll.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops, seminarier, grupparbeten, studiebesök och självstudier. Lärplattform kommer att användas för kommunikation inom kursen.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga, muntliga och visuella redovisningar enskilt och i grupp.

PROVKODER (preliminära):
POR 1, 4 hp, U/G/VG, Portfolio del 1 : skriftlig redovisning
POR 2, 4 hp, U/G/VG Portfolio del 2 : skriftlig redovisning
PRE 1, 1 hp, U/G, Praktiska redovisningar och indiv. skriftlig utvärdering
PRE2, 1 hp, U/G, Praktiska redovisningar och indiv. skriftlig utvärdering
SRE 1 2 hp U/G/VG Skriftlig redovisning
RAP 1, 3 hp, U/G, Skriftlig rapportStuderande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

genomgångna kurser om minst 30 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna inom ett lärarprogram eller motsvarande, alternativt förskollärar/lärarexamen.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Litteratur: (preliminär)
Alsegård,Helena (2007) Samarbetsövningar. Stockholm; Sisu Idrottsböcker

Annerstedt,Claes (2007) Att lära sig vara lärare i idrott och hälsa. Göteborg; Multicare förlag

Brügge m fl (2011) Friluftslivets pedagogik. Liber: Stockholm

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber (eller motsvarande)

Börjesson, Lena (2005) Kolbs lärstilar – vilken lärstil har du? Enskede; Metoda konsulter AB

Ekstam, Kjell (2008) Praktisk konfliktlösning. Malmö;Liber

Ericsson, I., Grahn, P. & Skärbäck, E. (2009). Närmiljöns betydelse och hur den kan påverkas. Educare, (1), 80-101.(kan laddas ner via: http://forskning.mah.se/id/luiner )

Fundberg Jesper m.fl.(2013)Vem platsar i laget? – en antologi om idrott och etnisk mångfald. Centrum för idrottsforskning 2012:3. Stockholm; SISU Idrottsböcker

Hassmén Peter, Hassmén Nathalie(2010) Idrottsledarskap. Stockholm;Natur&Kultur (ISBN 978-91-27-08821-4)

Huitfeldt, Åke m.fl. (1998) Rörelse & Idrott. Liber; Stockholm

Larsson, Håkan. Meckbach, Jane (red.)(2007) Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm; Liber

Lindquist, Anna (2010) Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck. Umeå Universitet; http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:303675 (filen finns under filinformation)

Lindström Lars m.fl. (2011) Pedagogisk bedömning - Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm; Stockholms Universitetsförlag

Lärarnas Riksförbund (2011- 4é upplagan) Idrottsläraren och arbetsmiljön (www.lr.se: kontaktperson Sandra Roks)

Myndigheten för skolutveckling (2007:2) Idrott och hälsa – en samtalsguide om kunskap, arbetsrätt och bedömning.Stödmaterial. (Finns att ladda ner från skolverkets hemsida http://www.skolverket.se/sb/d/2483/a/13682)

Naturvårdsverket (2006) Naturen som kraftkälla – om hur och varför naturen påverkar hälsan. Stockholm; Naturvårdsverket
Kan laddas ned från: www.naturvardsverket.se

Raustorp, Anders (2011). Att lära fysisk aktivitet. Uppsala; Kunskapsförlaget

Riksidrottsförbundet (2009:7) Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom – fakta och argument (artikelnr. 633024). Stockholm; Idrottens hus

Sachs, Lisbeth (1994) "Har begreppet stress något gemensamt med 'onda ögat'? Socialantropologiska perspektiv på preventionens kulturella konstruktion.(s. 240-262) ur Carlsson,Gösta,Arvidsson,Ola (red) (1994)Kampen mot folkhälsan;prevention i historia och nutid ** (kopierad artikel)

Schenker, Katarina (2011)På spaning efter idrottsdidaktik (avhandling) Malmö; Holmbergs förlag kan laddas ner via: http://forskning.mah.se/id/lukasc

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Utbildningsdepartementet http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/laroplaner

Skolverket (2011)Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. Stockholm ;Fritzes
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/2.3064/kommentarmaterial-till-kursplanerna-1.122644

Svender, Jenny (2012)Så gör(s)idrottande flickor – iscensättning av flickor inom barn – och ungdomsidrotten. Doktorsavhandling för pedagogik och didaktik. Stockholm; Stockholms universitet

Tonkonogi, Michail , Bellardini,Helena (2012) Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom –för hälsa, prestation och individuell utveckling. Stockholm; SISU Idrottsböcker

Wehlin, Anita(2011) Orientera i skolan. Stockholm; SISU Idrottsböcker

Wickström, Anette (2012) From individual to relational strategies. Transforming a manual-based psychoeducational course at school(abstract - kopierad artikel)
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idrott och hälsa A
Sports
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr:   Kurskod: 923G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2014-04-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.