Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   923G15
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- praktiskt förevisa grundläggande färdigheter och övningar inom orientering, simning och livräddning
- reflektera över didaktiska frågeställningar kopplat till friluftsliv, säkerhet och orientering
- metodiskt utveckla, anpassa och leda i kursen ingående moment utomhus med inriktning mot grundskolan
- tillämpa aktiviteter med hänsyn till säkerhetsaspekter
- tillämpa aktuella styr- och måldokument inom området

Kursinnehåll
Den studerande möter under kursen seminarier, föreläsningar, verkstäder, litteraturstudier, grupparbeten samt fältstudier. Fortlöpande under kursens gång på självstudietid dokumenterar och reflekterar studenten över kursinnehållet i portfolioform.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursen problematiseras och praktiseras arbete med friluftsliv och säkerhet med inriktning mot grundskolan. Studenten tränar den egna förmågan att tillämpa och leda övningar inom orientering, simning, livräddning och friluftsteknik. Studenten bearbetar grundskolans styrdokument och reflekterar kring hur man kan tolka, analysera och konkret tillämpa dessa inom området friluftsliv och säkerhet. Kursen är en av fyra fristående kvällskurser i ämnet idrott och hälsa som tillsammans utgör 30hp.
Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar samt praktiska examinationer av studentens egen färdighet.

PROVKODER:
PRA1 Redovisning friluftsliv/utevistelse, 2hp
PRA2 Praktisk examination orientering´, 1hp
PRA3 Praktisk examination livräddning, 1hp
SEM1 Litteraturseminarium, 1,5hp
SRE1 Reflektionsuppgift, 2hp


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Litteraturlista
Backman, Erik (2010). Friluftsliv in Swedish Physical Education - a Struggle of Values: Educational and Sociological Perspectives. Doktorsavhandling; Stockholms universitet. Kan laddas ner som fulltext via: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-1762

Backman, Erik (2011) What controls the teaching of friluftsliv? Analysing a pedagogic discourse within Swedish physical education. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, (11:1), 51-65. Kan laddas ner via: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14729679.2010.532988?journalCode=raol20

Brügge m fl (2011) Friluftslivets pedagogik. Liber: Stockholm

Lundvall, Suzanne (2011) Lärande i friluftsliv – perspektiv och ämnesdidaktiska exempel. Stockholm: GIH

Naturvårdsverket (2006) Naturen som kraftkälla – om hur och varför naturen påverkar hälsan. Stockholm: Naturvårdsverket. Kan laddas ner via: http://naturvardsverket.se

Sandell, Klas, Arnegård, Johan & Backman, Erik (red.) (2011) Friluftssport och äventyridrott – Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld. Lund: Studentlitteratur.
Skolverket (2011a). Diskussionsunderlag till kursplanen i idrott och hälsa. Stockholm. Kan laddas ner via: http://skolverket.se

Skolverket (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. Stockholm. Kan laddas ner via http://skolverket.se

Skolverket (2011c). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). Stockholm: Fritzes. Kan laddas ner via http://skolverket.se

Skolverket (2011d). Ämnesplan för idrott och hälsa. Stockholm. Kan laddas ner via: http://skolverket.se

Skolverket (2011e). Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Kan laddas ner/streamas via: http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-arskurs-7-9/bedomningsstod/praktiskt-estetiska-amnen/idrott-och-halsa

Wehlin, Anita (2011) Orientera i skolan. Stockholm: SISU Idrottsböcker

Artikelsamling delas ut vid kursstart:
Lärarnas Riksförbund (2011, 4:e upplagan) Idrottsläraren och arbetsmiljön. Stockholm: Modintryckoffset. Sid.11-14.

*Enstaka artiklar kan tillkomma.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet
Physical Education: Outdoor education, Recreation and Safety
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr:   Kurskod: 923G15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2014-04-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.