Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idrott och hälsa: Boll och dans, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   923G14
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- praktiskt förevisa grundläggande färdigheter och övningar inom takt och rytm
- reflektera över didaktiska frågeställningar kopplat till boll- respektive dansundervisning
- förhålla sig till genusaspekter i relation till boll- och dansundervisning
- metodiskt utveckla, anpassa och leda boll- respektive dansövningar med inriktning mot grundskolan
- tillämpa aktuella styr- och måldokument inom området

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på rörelse, takt, rytm, didaktisk reflektion samt lek och spel med bollen som redskap. Studenten tränar den egna förmågan att förevisa, metodiskt utveckla, leda och analysera boll- och dansaktiviteter med utgångspunkt i grundskolans styrdokument. Kursen är en av fyra fristående kvällskurser i ämnet idrott och hälsa som tillsammans utgör 30hp.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, verkstäder, litteraturstudier och grupparbeten. Fortlöpande under kursens gång, under självstudietid, dokumenterar och reflekterar studenten över kursinnehållet i portfolioform.
Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar.

PROVKODER:
POR1 Portfolio, 5.5hp
PRE1 Praktisk redovisning boll, 1hp
PRE2 Praktisk redovisning dans, 1hp

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Litteraturlista
Huitfeldt, Åke (1998). Rörelse & idrott. Stockholm: Liber.

Kirk, David & MacPhail, Ann (2002). Teaching Games for Understanding and Situated Learning: Rethinking the Bunker-Thorpe Model. Journal of Teaching in Physical Education, vol. 21 nr. 2 s. 177-192. Laddas ner via: http://repository-intralibrary.leedsmet.ac.uk/open_virtual_file_path/i1955n114764t/Teaching%20Games%20for%20Understanding%20and%20Situated%20Learning.pdf

Larsson, Håkan, Meckbach, Jane (2011) Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber. (Kapitel 1, 2, 7, 8, 16, 18).

Lindqvist, Anna (2010). Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck. Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, Umeå universitet. Ladda ner via länken: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:303675

Ronglan, Lars Tore, Halling, Anders & Teng, Gunnar (2009). Ballspill over grenser: skandinaviske tilnærminger til læring og utvikling. Oslo: Akilles.

Skolverket (2011a). Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. Stockholm.

Skolverket (2011b). Ämnesplan för idrott och hälsa. Stockholm.

Sjöstedt-Edelholm, Elisabet & Wigert, Anne (2005). Att känna rörelse: en danspedagogisk metod. Stockholm: Carlsson.
CD + instruktionshäfte:

1:a steget. Cd:n + instruktionshäftet beställs via www.musikbutiken.seArtikelsamling – delas ut vid kursstart:

Annerstedt (2007). Att lära sig vara lärare i idrott och hälsa. Göteborg: Multicare förlag. (Utvalda sidor).


Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idrott och hälsa: Boll och dans
Physical Education: Ballgames and Dance
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr:   Kurskod: 923G14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2014-04-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.