Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idrott och hälsa: Motorik och lek, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   923G13
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna:
- redogöra för barns motoriska och perceptuella utveckling
- praktiskt förevisa grundläggande färdigheter och övningar inom redskapsgymnastik, skridsko och friidrott
- anpassa och leda motoriska övningar och lekar utifrån barns och ungdomars olika förutsättningar och motoriska utveckling
- tillämpa övningar med hänsyn till säkerhetsaspekter
- redogöra för och tillämpa de mål och riktlinjer som berör motorik och lek i aktuella styrdokument för grundskolan, samt ge exempel på hur dessa kan utvärderas

Kursinnehåll
Kursen behandlar barns motoriska och perceptuella utveckling och träning. Studenten utmanas i att anpassa och leda motoriska övningar och lekar utifrån barns- och ungdomars olika förutsättningar och motoriska utveckling. Exempel på moment som ingår är redskapsgymnastik, friidrott och skridskoåkning. Studenten tränar den egna förmågan att tillämpa aktuella styrdokument för främst grundskolan utifrån ämnet idrott och hälsa samt i att förhålla sig till dess mål och riktlinjer. Kursen är en av fyra fristående kvällskurser i ämnet idrott och hälsa som tillsammans utgör 30hp.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, verkstäder, litteraturstudier och grupparbeten. Fortlöpande under kursens gång, under självstudietid, dokumenterar och reflekterar studenten över kursinnehållet i portfolioform.
Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar samt skriftlig tentamen.

PROVKODER:
POR1 Portfolio, 4.5hp
PRA1 Praktisk examination skridsko och rörelseanalys friidrott, 1hp
PRA2 Redovisning redskapsgymnastik, 1hp
PRA3 Redovisning friidrott, 1hpStuderande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Litteraturlista
Bergin, Daniel (red.) (2011) Grundträning i friidrott 10-14 år. Stockholm: SISU idrottsböcker.
Ericsson, Ingegerd (2005) Rör dig - lär dig! Motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker.

Ericsson, Ingegerd (2003) Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – en interventionsstudie i skolår 3 (avhandling) Malmö Högskola; Holmbergs förlag. Kan köpas via: http://www.mugi.se. Kan laddas ner via: http://forskning.mah.se/id/luiner

Ericsson, Ingegerd (2011). Effects of increased physical activity on motor skills and marks in physical education: an intervention study in school years 1 through 9 in Sweden. Physical Education & Sport Pedagogy, 16(3), 313-329. (Delas ut vid kursstart).

Hammar, Lena & Johansson, Inger (2008) Visst kan ALLA vara med! – i idrott, lek och spel. Örebro; Varsam AB.

Larsson, Håkan & Meckbach, Jane (red.) (2007, 2:a upplagan) Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm; Liber. (Kapitel 5, 6, 14).

Nyberg, Marie & Tidén, Anna (2006) En kartläggning av skolelevers funktionella motorik Rapport nr 5: Skola idrott hälsa. Stockholm: GIH. (Kan laddas ner via: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:555/FULLTEXT01.pdf)

Pedagogiska magasinet, Tema Lek (Pedagogiska magasinet (2012:1) http://www.lararnasnyheter.se/tema/lek-p-fullaste-allvar

Skolverket (2011a). Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. Stockholm. (Kan laddas ner via http://skolverket.se)

Skolverket (2011b). Ämnesplan för idrott och hälsa. Stockholm. (Kan laddas ner via http://skolverket.se)

Skolverket (2011e). Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Laddas ner/streamas visa länken: http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-arskurs-7-9/bedomningsstod/praktiskt-estetiska-amnen/idrott-och-halsaArtikelsamling – delas ut vid kursstart:

Fors, Eva (red) (2004) Passa mig! – inkluderad idrottsundervisning. Lund: SISU idrottsböcker (s.21-30).

Huitfeldt, Åke m.fl. (1998) Rörelse & Idrott. Liber; Stockholm (s.60-67).

Lillemyr Ole F (2002) Lek – upplevelse – lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber (s.41-50).

* Enstaka artiklar kan tillkomma under kursens gång.Föreläsningar på webben:

Malmö högskola (2012). Ingegerd Ericsson: Mer idrott i skolan skärper inlärningsförmågan. Tillgänglig hos MAH. http://www.mah.se/Nyheter/Malmo-hogskola-Play/Forelasningar-och-seminarier/En-akademisk-kvart/Ingegerd-Ericsson-Mer-idrott-i-skolan-skarper-inlarningsformagan/

UR Samtiden (2013). Motorik och inlärning. Tillgänglig hos UR fram till 2018-06-01. http://www.ur.se/Produkter/180359-UR-Samtiden-Elevhalsa-i-fokus-Motorik-och-inlarning


Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idrott och hälsa: Motorik och lek
Physical Education: Motor skills, Play and Learning
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr:   Kurskod: 923G13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2014-04-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.