Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   923G12
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna:
- reflektera över didaktiska frågeställningar kopplat till hälsa och livsstil
- beskriva, förklara och tillämpa de delar i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa som handlar om fysisk aktivitet och hälsa för grundskolan samt ge exempel på hur dessa kan utvärderas
- anpassa, leda och argumentera för aktiviteter där målet är insikt om hälsa utifrån elevers olika förutsättningar
- redogöra för grundläggande begrepp och principer kopplade till träningslära och fysisk aktivitet med barn och ungdomar
Kursinnehåll
Kursen behandlar didaktiska frågeställningar relaterade till barns och ungdomars hälsa och livsstil. Studenten utmanas i att anpassa, leda och välja aktiviteter utifrån elevers olika förutsättningar. Hälsa, träningslära och fysisk aktivitet är de huvudområden som problematiseras och praktiseras. Exempel på moment som ingår är träningslära, konditionsträning, styrketräning, kost och näringslära. Kursen behandlar även styrdokument och bedömning med fokus på grundskolan och ämnet idrott och hälsa. Kursen är en av fyra fristående kvällskurser i ämnet idrott och hälsa som tillsammans utgör 30hp.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, verkstäder, litteraturstudier och grupparbeten.
Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar samt skriftlig tentamen.

PROVKODER:
PRE1 Praktisk resovisning hälsa, 1hp
SEM1 Litteraturseminarium, 1hp
SRE1 Reflektionsuppgift 1, 1hp
SRE2 Reflektionsuppgift 2, 1hp
TEN1 Skriftllig tentamen träningslära, 3.5hp


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Litteraturlista
Andersson, Gunnar & Ljusenius, Tommy (2012). Handbok för hälsoinspiratörer. Stockholm: SISU idrottsböcker.

Kunststyrelsen (2011) Fysisk aktivitet og læring- en konsensuskonference. Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, (www.kunst.dk).

Larsson, Håkan & Meckbach, Jane (red.) (2007, 2:a upplagan) Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm; Liber. (Kapitel 12, 13, 15).

Lindström, Lars m.fl. (2011). Pedagogisk bedömning – Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Quennerstedt, Mikael (2006). Att lära sig hälsa. Örebro: Örebro universitetsbiblioteket. (Valda delar).

Skolverket (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa. Stockholm. (Kan laddas ner via http://skolverket.se)

Skolverket (2011c). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). Stockholm: Fritzes. (Kan laddas ner via http://skolverket.se)

Skolverket (2011d). Ämnesplan för idrott och hälsa. Stockholm. (Kan laddas ner via http://skolverket.se)

Tonkonogi, Michail & Bellardini, Helena (2012) Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom – för hälsa, prestation och individuell utveckling. Stockholm: SISU Idrottsböcker.

UR Samtiden (2013). Sockerchocken. Kan ses via: http://www.ur.se/Produkter/177942-UR-Samtiden-Sockerchocken-Sockerchocken

Winroth, Jan. Rydqvist, Göran (2008) Hälsa och hälsopromotion. Stockholm: SISU idrottsböcker.


Artikelsamling - delas ut vid kursstart
Lindahl m.fl. (2011). Vinnare i långa loppet. Stockholm: SISU Idrottsböcker. (Utvalda delar).

Wiking & Lindström (2005) Idrott, motion och hälsa. Malmö: Liber. (Utvalda delar).

Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idrott och hälsa: Hälsa och livsstil
Physical Education: Health and Lifestyle
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr:   Kurskod: 923G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2014-04-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.