Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Dans, rytm och rörelsekommunikation, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3
  Kurskod   923G05
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- reflektera över didaktiska frågeställningar samt analysera och metodiskt utveckla dans- och rytmövningar med inriktning mot grundskolan.
- anpassa och leda danser utifrån elevers olika förutsättningar, behov, mognad samt motoriska utveckling.
- redogöra för innehållet i skolans styrdokument när det gäller dans, rytm och rörelsekommunikation.
Kursinnehåll
Under kursen kommer den studerande att analysera olika danser och rytmövningar utifrån didaktiska frågeställningar. Centrala teman i kursen är barns och ungdomars förutsättningar för dans och rörelsekommunikation i olika åldrar utifrån mognad och motorisk utveckling. Genom praktiska tillämpningar övar den studerande upp sin förmåga att koppla samman teori och praktik.
Undervisning/Arbetsformer
Den studerande möter under kursen seminarier, föreläsningar, verkstäder, litteraturstudier och grupparbeten. Fortlöpande under kursens gång på självstudietid dokumenterar och reflekterar studenten över kursinnehållet i portfolioform.
Examination
Kursen examineras genom redovisningar av grupparbeten och litteraturseminarier, egen komponerad dans samt skriftlig dokumentation genom en portfolio.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Dans, rytm och rörelsekommunikation
Dance, Rhythm and Communication by Movements
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 923G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2007-12-03 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.