Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Fysisk aktivitet och hälsa, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   923G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva, förklara och tillämpa de delar i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa som handlar om fysisk aktivitet och hälsa för grundskolan och gymnasiet
- anpassa och leda aktiviteter där målet är insikt om hälsa utifrån elevers olika förutsättningar
- redogöra för och bryta ner de mål som gäller för ämnet Idrott och Hälsa enligt gällande läro- och kursplaner och som berör fysisk aktivitet och hälsa, samt ge exempel på hur dessa kan utvärderas
Kursinnehåll
Barns och ungdomars hälsa står i fokus. Kursen behandlar teoretiska perspektiv och praktiska tillämpningar på fysisk aktivitet och hälsa i skolan med utgångspunkt från gällande styrdokument. Huvudsakliga områden är grundläggande fysiologi, träningslära samt kost- och näringslära. Kursen berör även aspekter som stress, sömn och kroppsuppfattning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, verkstäder, litteraturstudier och grupparbeten. Fortlöpande under kursens gång, under självstudietid, dokumenterar och reflekterar studenten över kursinnehållet i portfolioform.
Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar samt via salstentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Fysisk aktivitet och hälsa
Physical Activity and health
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 923G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-11-06 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.