Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Motorik, lek och lärande, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   923G03
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
− redogöra för barns och ungdomars sensomotoriska utveckling
− anpassa och leda motoriska övningar och lekar utifrån barns och ungdomars olika förutsättningar, behov, mognad samt motoriska utveckling
-redogöra för och bryta ner de mål och riktlinjer, som berör motorik och lek i aktuella styrdokument för grundskolan, samt ge exempel på hur dessa kan utvärderas
Kursinnehåll
Kursen behandlar barns motoriska och perceptuella utveckling samt hur man kan stimulera till denna utveckling. Med gymnastik och lek som medel, kommer den studerande att prova olika tillämpningar utifrån det didaktiska perspektivet. I kursen ingår såväl praktiska tillämpningar som teoretiska fördjupningar.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer i kursen är seminarier, föreläsningar, verkstäder, litteraturstudier och grupparbeten. Fortlöpande under kursens gång dokumenterar och reflekterar studenten över kursinnehållet i portfolioform.
Examination
Kursen examineras genom praktiska och skriftliga redovisningar av grupparbeten samt portfolio.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Motorik, lek och lärande
Motor Development and Learning by Playing
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 923G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       UV2   ÖV  
Fastställd den 2007-11-06 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.