Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Motorik, lek och lärande, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   923G03
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha

- grundlagt förståelse för barns motoriska och perceptuella utveckling
- förvärvat kunskaper om lek och färdigheter i ledarskap
- grundlagt ett didaktiskt synsätt på barns motoriska och perceptuella utveckling för att kunna möta barns olika behov i olika åldrar.
Kursinnehåll
Kursen innehåller studier om hur barn utvecklas motoriskt och perceptuellt, samt hur man kan stimulera till denna utveckling. Med gymnastik och lek som medel, kommer den studerande att prova olika tillämpningar med det didaktiska perspektivet som utgångspunkt. I kursen ingår såväl praktiska tillämpningar som teoretiska fördjupningar.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier samt praktiska övningar.
Examination
Kursen examineras genom praktiska och skriftliga redovisningar av grupparbeten samt en skriftlig portfolio.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Motorik, lek och lärande
Motor Development and Learning by Playing
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 923G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-11-06 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.