Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bolldidaktik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   923G02
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna:
- reflektera över didaktiska frågeställningar samt analysera och metodiskt utveckla bollspel och bollekar med inriktning mot grundskolan.
- anpassa och leda bollaktiviteter utifrån elevers olika ålder och förutsättningar
- tillämpa bollövningar med hänsyn till säkerhetsaspekter
- kunna redogöra för de mål som gäller för bollspel i skolan respektive valda delar inom den frivilliga idrotten
Kursinnehåll
Under kursen kommer den studerande att analysera olika bollspel utifrån didaktiska frågeställningar. Centrala teman i kursen är barns och ungdomars förutsättningar för bollspel i olika åldrar utifrån mognad och motorisk utveckling. Genom praktiska tillämpningar övar den studerande upp sin förmåga att koppla samman teori och praktik. Bollaktiviteter i samhället studeras via fältstudier.
Undervisning/Arbetsformer
Den studerande möter under kursen seminarier, föreläsningar, verkstäder, litteraturstudier, grupparbeten samt fältstudier. Fortlöpande under kursens gång på självstudietid dokumenterar och reflekterar studenten över kursinnehållet i portfolioform.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande vid redovisningar av grupparbeten och litteraturseminarier samt individuell portfolio baserad på kursinnehåll och fältstudier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bolldidaktik
Ball and teaching
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 923G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2006-12-11 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.