Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Digitala medier - språk och kommunikation, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga tekniska ämnen - TE9
  Kurskod   922G09
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande

-ha en inblick i och kunna diskutera barns och ungdomars digitala språkanvändning
-kunna använda digitala verktyg som ett vidgat redskap för barns läs- och skrivutveckling.

-ha kunskap om och kunna nyttja digitala medier som kommunikativa redskap i förskolans och skolans praktik

- kunna analysera och bedöma digitala verktyg utifrån forskning om barns läs- och skrivutveckling

- ha orienterat sig kring aktuell forskning om digitala medier och literacy.
Kursinnehåll
Kursens genomgående tema är språk och kommunikation i relation till digitala miljöer. Genom praktisk användning får den studerande undersöka och orientera sig hur digitala verktyg, som t ex interaktiva skrivtavlor, skrivplattor och olika datorprogram, kan utmana barns läs- och skrivutveckling. Vidare kommer den studerande ta del av och diskutera aktuell och relevant forskning inom området.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är såväl campusförlagd som internetbaserad. Arbetsformerna organiseras som individuellt arbete, arbete i grupp, föreläsningar, seminarier och verkstäder.
Examination
Kursen examineras individuellt genom muntliga och skriftliga examinationer.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Två genomgångna terminer på lärarutbildning eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Digitala medier - språk och kommunikation
Digital media - language and communication
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 922G09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tekniska ämnen - TE9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     TE9   TE  
Fastställd 2011-03-03 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.