Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Internet som digitalt verktyg i förskola och skola, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga tekniska ämnen - TE9
  Kurskod   922G08
Mål
Efter avslutad kurs skall studenten

- via digitala verktyg kunna använda på internet vanligt förekommande sociala medier, samt diskutera dess användning i det pedagogiska arbetet
- via digitala verktyg vara bekant med några på internet vanligt förekommande sajter riktade till barn, samt kunna diskutera dess användning i det pedagogiska arbetet
- via digitala verktyg ha kännedom om några på internet vanligt förekommande digitala lärresurser, samt kunna använda dessa i den pedagogiska verksamheten.
-kunna problematisera de etiska frågor som kan uppkomma vid användande av digitala medier
- kunna beskriva och diskutera barns och ungdomars vardagliga internetanvändning
-ha orienterat sig kring aktuell forskning om digitala miljöer i förskola och skola
Kursinnehåll
Kursens genomgående tema är hur internet kan användas som ett pedagogiskt och tekniskt verktyg i förskola och skola. Med hjälp av digitala verktyg som dator, interaktiv skrivtavla, skrivplatta m.m. får den studerande undersöka och orientera sig om internets olika möjligheter för den pedagogiska praktiken. Vidare kommer den studerande ta del av och diskutera aktuell och relevant forskning inom området.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är såväl campusförlagd som internetbaserad. Arbetsformerna organiseras som individuellt arbete, arbete i grupp, föreläsningar, seminarier och verkstäder.
Examination
Kursen examineras individuellt genom muntliga och skriftliga examinationer.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Två genomgångna terminer på lärarutbildning eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Internet som digitalt verktyg i förskola och skola
Internet as a digital tool in preschool and schoo
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 922G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tekniska ämnen - TE9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     TE9   TE  
Fastställd 2011-03-03 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.