Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Rörlig bild - filmarbete i skolan 2, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   922G06
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
- ha vidareutvecklat och fördjupat sina kunskaper om den rörliga bildens påverkan och uttryck inom media med fokus på barn och ungdom
- ha utvecklat och fördjupat sina kunskaper om olika metoder för film - och medieanalys
- genom praktiska tillämpningar vidareutvecklat kunskaper om och färdigheter i mediebildens berättarteknik
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på praktiskt film- och mediaarbete ur barn- och ungdomsperspektiv.
Kursen har ett teoretiskt avsnitt som omfattar litteraturstudier och föreläsning inom området mediekunskap och mediekritik.
I kursen planerar och genomför de studerande en medieproduktion i fiktiv eller dokumentär form.
I kursen läggs stor vikt vid gemensamma diskussioner utifrån teorier och erfarenheter från de praktiska övningarna.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudie och praktiskt mediearbete enskilt och i grupp.
Examination
Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning och presentation av arbetet med en mediaproduktion i rörlig bild där både process och produkt ska beskrivas.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Rörlig bild 1, grundkurs, 7.5 hp (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Rörlig bild - filmarbete i skolan 2
Motion Pictures 2 - working with film and media at school
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 922G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-20 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.