Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Rörlig bild - filmarbete i skolan 1, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   922G04
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna:
-redogöra för den rörliga bildens påverkan, uttryck och användning med fokus på barn och ungdom.
- använda sig av olika redskap och metoder för filmarbete och filmanalys i skolan.
- tillämpa sina kunskaper om och färdigheter i den rörliga bildens språk och berättarteknik genom att göra en egen mindre filmproduktion.
Kursinnehåll
Under kursen kommer den studerande att arbeta praktiskt med film i form av övningar samt en mindre filmproduktion som presenteras, diskuteras och utvärderas i grupp. Kursen har en teoridel som omfattar filmkunskap och arbete med film i skolan och genomgång av filmanalys med barn och ungdom som målgrupp.
Undervisning/Arbetsformer
Under kursen möter den studerande såväl seminarier, litteratur, föreläsningar, verkstad i redigering och efterproduktion samt grupparbeten.
Examination
I kursen ingår examinerande moment i filmanalys med tillämpningsförslag, filmproduktion med presentation samt ett individuellt avslutande reflektionsdokument.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Rörlig bild - filmarbete i skolan 1
Motion Pictures - working with film and mdia at school
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 922G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-11 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.