Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
IT i Praktiken, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   922G03
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha

- skapat sig en kunskaps- och färdighetsplattform från vilken relevant informationsteknik kan hanteras.
- kunskap om grundläggande användning av IKT i skolans arbete
- förståelse av begreppet digital kompetens.
Kursinnehåll
Datorn som ett didaktiskt redskap i lärarens arbete är ett centralt tema i kursens innehåll. Kursen behandlar modern informationsteknik såsom multimedia,presentationsprogram, text- och bildbehandling, internet, sökmetodik samt olika former för samarbete on-line.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och praktiskt datorarbete. Kursarbetet bedrivs med hjälp av en lärplattfom (on-line).
Examination
Examination sker genom redovisning av eget framtaget datorstött materiel och genom seminarier om informationskompetens, presentationsteknik och bildbehandling.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
IT i Praktiken
IT in Practical Use
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 922G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       ÖÄA   TE  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-01-30 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.