Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Film, video as aesthetic expression, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   922G01
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of undergraduate studies. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based 575 + TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Exemption from Swedish B/Swedish 3.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Film, video as aesthetic expression
Film, video as aesthetic expression
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 922G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     UV3   ÖV  
Fastställd 2007-10-09 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.