Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nordic Culture with emphasis on Educational Sciences, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   921G11
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna
1. definiera och resonera kring begreppet kultur i relation till de områden kursen behandlar
2. presentera och jämför några olika kulturella uttryck i relation till begreppet identitet
3. redogöra för begreppen materiella och immateriella kulturuttryck samt kunna exemplifiera dessa
4. motivera och resonera kring hur ett upplevelsebaserat lärande i samband med presentationer och redovisningar kan användas i pedagogiska praktiker
5. redovisa ett utvalt delmoment i kursen i gestaltande form
6. tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i sitt skrivande av kursuppgifter och examinationer
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full-time undergraduate studies.
Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget enligt ECTS betygsskala A-F.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nordic Culture with emphasis on Educational Sciences
Nordic Culture - Area of emphasis: Educational Science
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 921G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     SA9   ÖV  
Fastställd 2013-04-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.