Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Barn och ungdomar som utmanar skolan, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogiskt arbete
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   921G03
Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande ha:

- förvärvat kunskap om den historiska och ideologiska utvecklingen bakom målet "en skola för alla".
- grundläggande kunkaper om olika gruppers och individers villkor i samhället, och dess betydelse för vardagslivet i skolan.
- utvecklat kunskaper och förståelse för barn och ungdomar som utmanar skolan.
- tillägnat sig kunskap om strategier för att skapa miljöer för elevers utveckling och lärande.
Kursinnehåll
Kursen innehåller en orientering om samhällsutveckling, skolpolitik förändringsprocesser och styrdokument i ett nationellt och internationellt perspektiv. Begreppen normalitet och avvikelse problematiseras och diskuteras utifrån olika teoretiska förklaringsmodeller.

Skolans och samhällets resurser i en inkluderande skola problematiseras utifrån etiska och juridiska ställningstaganden. Skolans vardagsliv diskuteras bl a utifrån kön, etnicitet och klass.

Vidare studeras elevers och lärares roller och förhållningssätt i en skola för alla. Didaktisk forskning som kan ge den studerande handlingsberedskap för elever som utmanar skolan fokuseras.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten och individuella kursuppgifter.
Examination
Examination sker fortlöpande vid muntliga och skriftliga redovisningar/kursuppgifter individuellt eller i grupp. Aktivt deltagande vid seminarier och redovisningar krävs.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Arbete som lärare, skolsköterska, kurator, polis el annat, för kursen, relevant yrke (eller minst 2 terminer på lärar- eller polisutbildning).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Barn och ungdomar som utmanar skolan
Children and youth who challenge school
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 921G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV2   SA  
Fastställd den 2006-12-19 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.