Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Swedish Society , 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   921G01
Mål
The course aims to study the Swedish society from different views of education, social life, environment and culture.
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B" is required, or an international proficiency test, e.g. TOEFL, minimum score 550/213. At least one year of undergraduate studies.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of undergraduate studies. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/uf/studc/examen/kursbevis. Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Swedish Society
Swedish Society
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 921G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2F       ÖÄA   SA  
Fastställd av grundutbildningsnämnd/institutionsstyrelse eller motsvarande 2006-12-19 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.