Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Barn och ungdomar som utmanar skolan, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Utbildningsvetenskap - UV2
Ämnesområde Educational Sciences-UV2
  Kurskod   921A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för den historiska och ideologiska utvecklingen bakom målet "en skola för alla".
- beskriva och kritiskt granska olika gruppers och individers villkor i samhället, och dess betydelse för vardagslivet i skolan.
- utvecklat kunskaper och förståelse för barn och ungdomar som utmanar skolan.
- tillämpa/redogöra för strategier för att skapa miljöer för elevers utveckling och lärande.
Kursinnehåll
Kursen syftar till att behandla och problematisera begreppet en skola för alla med särskilt fokus på barn och ungdomar som utmanar skolan. Grupper och individers villkor i samhället behandlas med hjälp av fält- och litteraturstudier.
Begreppen normalitet och avvikelse problematiseras och diskuteras utifrån olika teoretiska förklaringsmodeller.
Vidare studeras elevers och lärares roller och förhållningssätt i en skola för alla. Den studerande ges möjlighet att utveckla strategier för att möta barn och unga som utmanar skolan.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ges möjligheter att fördjupa sig inom området via diskussioner digitalt och vid campusträffar, fält- och litteraturuppgifter, samt en fördjupande examinationsuppgift.
Examination
Examinationsform:
Examination sker fortlöpande vid muntliga och skriftliga redovisningar/kursuppgifter individuellt. Aktivt deltagande vid seminarier och redovisningar krävs.

Provkoder:
SRE1: Skriftlig redovisning (Läslogg & seminarier), 2 hp, U-G
SRE2: Skriftlig redovisning (Fältuppgift 1), 3 hp, U-G
SRE3: Skriftlig redovisning (Fältuppgift 2), 3 hp, U-G
STN1 Skriftlig examinationsuppgift, 7 hp, U-VG

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs:
- Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen om minst 180 hp eller motsvarande eller
- Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande eller
- Kandidatexamen i ett annat ämne plus tre års yrkeserfarenhet i pedagogisk verksamhet
- samt svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten skickas till Examensenheten eller lämnas till Studerandeexpeditionen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Barn och ungdomar som utmanar skolan
Children and Youth Who Challenge School
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 921A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     UV2   SA  
Fastställd 2012-05-16 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.
Senast reviderad 2016-03-08