Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Barn och ungdomar som utmanar skolan, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Utbildningsvetenskap - UV2
Ämnesområde Educational Sciences-UV2
  Kurskod   921A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för den historiska och ideologiska utvecklingen bakom målet "en skola för alla".
- beskriva och kritiskt granska olika gruppers och individers villkor i samhället, och dess betydelse för vardagslivet i skolan.
- utvecklat kunskaper och förståelse för barn och ungdomar som utmanar skolan.
- tillämpa/redogöra för strategier för att skapa miljöer för elevers utveckling och lärande.
Kursinnehåll
Kursen innehåller en orientering om samhällsutveckling, skolpolitik förändringsprocesser och styrdokument i ett nationellt och internationellt perspektiv. Begreppen normalitet och avvikelse problematiseras och diskuteras utifrån olika teoretiska förklaringsmodeller.

Skolans och samhällets resurser i en inkluderande skola problematiseras utifrån etiska och juridiska ställningstaganden. Skolans vardagsliv diskuteras bl a utifrån kön, etnicitet och klass.

Vidare studeras elevers och lärares roller och förhållningssätt i en skola för alla. Didaktisk forskning som kan ge den studerande handlingsberedskap för elever som utmanar skolan fokuseras.
Undervisning/Arbetsformer
I kursen ingår föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten och individuella kursuppgifter.
Examination
Examination sker fortlöpande vid muntliga och skriftliga redovisningar/kursuppgifter individuellt eller i grupp. Aktivt deltagande vid seminarier och redovisningar krävs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs:
- Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen om minst 180 hp eller motsvarande eller
- Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande eller
- Kandidatexamen i ett annat ämne plus tre års yrkeserfarenhet i pedagogisk verksamhet
- samt svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
LITTERATURLISTA/REFERENSLITTERATUR
Barn och ungdomar som utmanar skolan, kurskod 949A05/921A01
HT15/VT16
(Obligatorisk litteratur är markerad med en *)

*Brodin, J. & Lindström, P. (2004). Perspektiv på en skola för alla. Studentlitteratur: Lund

Bartholdsson, Å. (2007). Med facit i hand. Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor. Avhandling i socialantropologi. Stockholms universitet.
Emilsson, A. (2010). Det önskvärda barnet. Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. (Finns att hämta på nätet)
Gärdenfors, P. (2010). Lusten att förstå. Natur och kultur

*Hejlskov Elvén, B. (2014). Beteendeproblem i skolan. Stockholm: Natur kultur Akademiska

Hellberg, K. (2006). Olik, annorlunda, kategoriserad. I: Normalitetens förhandling och förvandling, red: Judith Lind (2006). Brutus Östlings Bokförlag Symposion

Hägglund, S. (2001). Tema: FN´s konvension om barns rättigheter- en källa till viktiga forskningsfrågor om barns och barns villkor. Utbildnings och demokrati. 10(2). s
. 3-8.

*Hjörne, E. & Säljö, R. (2008). Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Finland: Nordstedts akademiska förlag.

Ingvar, M. & Eldh, G. (2014). Hjärnkoll på skolan. Stockholm: Natur Kultur Akademiska

Lind, J. (2006). Normalitetens förhandling och förvandling. Brutus Östlings Bokförlag Symposion

Lpf 94.(1994). Läroplan för de frivilliga skolformerna. Stockholm: utbildningsdepartementet

(Lpo 94. (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen, och fritidshemmet. Stockholm: Utbildningsdepartementet)

Lgr 11,( 2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm, Skolverket

*Nordahl, T, Sorlie, M- A, Manger, T & Tveit ,A. (2007). Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar- Teoretiska och praktiska perspektiv. Stockholm: Liberg

Persson, A. (1996). Fängelse, marknad och fria studier: Skolans institutionella ansikten och utvecklingstendenser. Socialvetenskaplig tidskrift nr 4, s. 272-285.

Richardsson, G. (2004). Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu. Stockholm: Studentlitteratur. (Kap Skola och samhälle samt Svensk skola 1970- 2005).

*Severinsson, S. (2010). Unga i normalitetens gränsland:Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper ochhem för vård eller boende. Linköpings Studies in Education and Social Sciences No. 1Linköping Studies in Pedagogic Practises No. 13 (finns att hämta på nätet)
.
*Stiegedahl, M. (2004). Framgångsalternativet. Mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap. Studentlitteratur: Lund.

Sträng, M. H. (2005). Samspel för lärande. Didaktiska redskap för professionella lärare. Studentlitteratur: Lund.

Säfström, A. & Svedner, P-O. (2000). Didaktik - perspektiv och behov. Studentlitteratur: Lund

Säljö, R. (1992). Kunskap genom samtal Didaktisk tidskrift. 2-3, s 16- 28

*Thornberg, R (2013). Det sociala livet i skolan. Socialpsykologi för lärare. Liber.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Barn och ungdomar som utmanar skolan
Children and Youth Who Challenge School
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 921A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     UV2   SA  
Fastställd 2012-05-16 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.