Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Drama 2, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   920G17
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och kritiskt granska drama- och teaterhistorik
- analysera och gestalta en kortare teatertext
- planera och genomföra forumspel med barn- eller vuxengrupp
- planera och genomföra en gestaltning med drama utifrån studier på lokalt konstmuseum
- på ett kvalificerat sätt planera och leda dramaarbete
Kursinnehåll
I kursen ska den studerande tillägnas sig kunskaper i att använda drama som pedagogiskt verktyg. I kursen studeras även olika dramapedagogiska inriktningar, samt dramapedagogisk historia och teaterhistoria. I kursen ingår planering och genomförande av olika gestaltningar såsom forumspel, gestaltning av teatertext samt gestaltning utifrån upplevelser och studier på lokalt konstmuseum. I kursen ingår även att den studerande ska utveckla didaktisk kompetens inom dramapedagogiskt ledarskap. Kursen har fokus på praktiskt arbete i grupp.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gestaltande gruppövningar. Undervisningen är laborativ till sin karaktär och examinationer sker fortlöpande.
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

"Drama 1" eller motsvarande kurs eller kunskaper.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Drama 2
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr:   Kurskod: 920G17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övrigt inom tvärvetenskap - TV9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     TV9   ÖV  
Fastställd 2015-05-07 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.