Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bilder och bildbygge - tredimensionella tekniker i praktiken, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   920G16
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- använda olika tredimensionella tekniker och olika material för att skapa uttryck från skiss till färdig modell eller produkt
- medvetet utforma och konstruera figurer i hårda och mjuka material och sammanställa i en mindre utställning samt dokumentera arbetsprocessen i digital form
- reflektera kring och tillämpa innehållet i aktuella styr-och måldokument för grundskolan inom de områden som kursen behandlar
- välja och återanvända material utifrån ett hållbarhetsperspektiv som en del av bildplanering
- reflektera kring centrala begrepp inom bildområdet med stöd av litteratur och aktuell forskning.
Kursinnehåll
Under kursen får den studerande laborera med olika material och tekniker i tredimensionell form. Studenten får konstruera och presentera en mindre utställning. Studenten tillämpar sina didaktiska insikter i ett arbetsområde för grundskolan med stöd i styrdokument för bild. Miljömedvetenhet och återanvändning utgör ett perspektiv i kursen och tar sig uttryck i medvetna materialval och återanvändning.
I seminarier kring litteratur och ämnesdidaktik i bild presenteras och diskuteras process och färdig produkt.
Studenten reflekterar genomgående med stöd i litteratur och egen sökt artikel samt aktuell forskning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, verkstäder och självstudier. Lärplattform används för kommunikation inom kursen.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga, muntliga och visuella moment enskilt och i grupp.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bilder och bildbygge - tredimensionella tekniker i praktiken
Pictures and image building - three-dimensional techniques in practice
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LIU-2011-00554   Kurskod: 920G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2012-05-16 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.