Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska och drama som pedagogiska verktyg, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   920G15
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande

- använda ämnet svenska och ämnet drama som pedagogiska verktyg
- beskriva olika estetiska lärprocesser
- gestalta en estetisk pedagogisk praktik inom ämnena svenska och drama
Kursinnehåll
Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment i ämnena svenska och drama med fokus på estetiska lärprocesser. Den studerandes egen utveckling som estetiskt skapande varelse sker i arbete med berättande, högläsning, fiktion, kropp, röst, agering och grupp. Estetiskt lärande i verkstäder anknyts till teoretiska perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är varierande och organiseras som enskilt arbete och som arbete i grupp. I kursen förekommer verkstäder med såväl teoretiska och praktiska inslag, seminarier samt litteraturstudier.

OBLIGATORISKA MOMENT
OBL1 - Verkstäder, 0 hp
OBL2- Seminarium, 0 hp
OBL3 - Litteraturseminarium, 0 hp
Examination
Skriftlig, individuell examination

Provkoder
SRE1 - Portfolio, 7,5 hp


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Två genomgångna terminer på lärarutbildning eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska och drama som pedagogiska verktyg
Swedish and drama as teaching tools
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 920G15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2011-03-03 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.