Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bilder i tid och rum - konstbild, mediebild och skönlitteratur, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   920G12
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna
-beskriva, analysera och samtala om bilder och skönlitteratur från skilda tider och platser
-framställa egna bilder och kortare texter utifrån givna teman
-använda sig av bilder och texter, med utgångspunkt i olika teman för tillämpning i didaktiska sammanhang
-kunna göra urval och sammanställningar av bilder som grund för tänkande, upplevelser samt kommunikation.
Kursinnehåll
I kursen kommer den studerande att möta bilder och texter från såväl samtid som historisk tid från olika delar av världen. Ett fokus i kursen är det mångkulturella samhället. Kursen har också ett didaktiskt fokus och är tematiskt uppbyggd kring teman som livet, kärleken och döden. Studenten får även utveckla sina färdigheter i visuell och språklig kommunikation.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, verkstäder, litteraturseminarier och såväl grupp- som individuellt arbete.
Examination
Kursen examineras dels genom presentation av ett eget producerat bildspel med syfte att användas i didaktiska sammanhang, dels genom en individuell skriftig redovisning.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bilder i tid och rum - konstbild, mediebild och skönlitteratur
Images in Time and Space - Art Image, Media Image and Fiction
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 920G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2012-10-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.