Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bilddidaktik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3
  Kurskod   920G10
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna:
- reflektera över didaktiska frågeställningar med koppling till bildämnet samt analysera och didaktiskt stimulera bildmässiga utveckling med inriktning mot grundskolan.
- använda sig av visuella uttryck som grund för tänkande, lärande samt kommunikation.
- anpassa aktuell forskning inom området bild till didaktiska praktiker samt ha utvecklat egna färdigheter inom området i varierande material och tekniker.
Kursinnehåll
Under kursen kommer den studerande att studera teorier kring barns och ungdomars bilduttryck i ett utvecklingsperspektiv samt koppla dessa till målen för bildundervisningen. Fokus kommer att ligga på praktiska tillämpningar där den studerande övar sin bildmässiga förmåga och kopplar samman teori och praktik.
Undervisning/Arbetsformer
Den studerande möter under kursen seminarier, verkstäder, litteraturstudier och grupparbeten. Fortlöpande under kursens gång på självstudietid dokumenterar och reflekterar studenten över kursinnehållet i form av en processlogg i bild och text.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande vid redovisningar av genomförda individuella och gruppvisa arbetsområden samt ett övergripande reflektionsdokument i skriftlig form där processlogg och kurslitteratur behandlas.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bilddidaktik
Visual Arts and Teaching
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 920G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2009-04-01 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.