Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Cultural Impressions - Aesthetical Expressions A, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   920G07
Mål
After completing the course student should have:

- insight in and knowledge of contemporary forms of Swedish cultural expression
- knowledge into various forms of cultural expression in Sweden
- developed the ability to reflect over own cultural activity and creativity with the help of different aesthetic expression
- ability to plan, realize and present a production related to the content of the course
- started to create a an individual learning portfolio
Kursinnehåll
The course elucidates contemporary forms of Swedish cultural expression in pictorial representation/art, drama/theatre, music, fiction and landscape oriented activities/recreation through activity both in text and non- text based practice. The student should create a production of their own. The presentation should be digital documented.
Undervisning/Arbetsformer
Instruction is given in the form of lectures, seminars, self studies and practical work in groups and study visits. Part of the education is located outside campus.
Examination
Examination takes place throughout by a reflective assignment connected to the activity of each course meeting and the course literature. A final production must be completed to pass the course. Peers seminar regarding learning portfolio through self assessment is part of examination.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least one year of full-time undergraduate studies. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paperbased 550 + TWE-score 4.0, computorbased 213 and internetbased 79), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.0 and no band under 5.0), or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Cultural Impressions - Aesthetical Expressions A
Cultural Impressions - Aesthetical Expressions A
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 920G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-05 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.