Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Det interkulturella samhället - fokus och perspektiv via dramakommunikation (1-10p) , 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   920G03
Mål
Efter kursen skall studenten kunna:
- tillämpa dramakommunikation som metod i interkulturella frågor
- både praktiskt och teoretiskt redogöra för olika globala frågor genom arbete med litteratur, konst, musik, teater, film och dans/rörelse från olika delar av världen
- självständigt identifiera och argumentera för några centrala frågor inom ämnet såväl nationellt som internationellt
- självständigt planera, genomföra samt presentera en fältstudie
Kursinnehåll
Kursen har ett upplevelsebaserat, skapande och reflekterande arbetssätt relaterat till teoretiska studier i ämnet. Kursen innehåller ett övergripande perspektiv på det interkulturella samhället utifrån några estetiska perspektiv. Kursen ger dessutom grundläggande färdigheter i att använda dramakommunikation som metod. Viktiga delar som behandlas under kursen är verbal/icke verbal kommunikation, status och revir, attityder och värderingar samt en fältstudie relaterad till ett interkulturellt möte.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen äger rum i form av praktiskt arbete med uppföljande diskussioner och reflektioner, litteraturseminarier, handledning, självstudier och studier i grupp samt studiebesök. Undervisningen är såväl lärarledd som arbete med självständiga studier enskilt eller i grupp. Den studerande genomför dessutom en fältstudie relevant för kursens innehåll.
Examination
Dokumentation av lärarledda undervisningstillfällen och arbete i grupp.
Individuell fältstudie examineras genom en dramakommunikativ presentation samt skriftlig framläggning med opposition. Vidare ingår skriftliga och muntliga samt skapande redovisningar i grupp eller individuellt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Det interkulturella samhället - fokus och perspektiv via dramakommunikation (1-10p)
The Intercultural Society - Focus and Approach Through Drama Communication
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 920G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     ÖÄA   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-10-09 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.