Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Textilslöjd – ämnesspecifik fördjupning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   919G23
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- självständigt tillämpa ett fördjupat kunnande i formgivning och hantverkstekniker inom textilslöjd,
- analysera och reflektera över arbetsprocesser i slöjd och dess fysiska resultat, utifrån olika kvalitetsaspekter,
- identifiera och använda relevanta begrepp vid argumentation om slöjd i olika former och samhällsperspektiv,
- analysera och diskutera idéutveckling och arbetsprocesser i ett ämnesdidaktiskt perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen utgör en delkurs inom fördjupning 61 till 90hp i Textilslöjd. Kursen innehåller ett självständigt gestaltningsarbete med fokus på idéutveckling och hantverkstekniker inom textil. Studenten väljer utgångspunkter för arbetet och formulerar ett individuellt syfte, vilket sedan utgör grund för reflektionen och analysen i slutet av kursen. Både de fysiska föremålen och arbetsprocesserna diskuteras utifrån kvalitetsaspekter som exempelvis materialhantering, hållbar utveckling, praktiska/estetiska/symboliska funktioner, ergonomi, etc. I kursen bearbetas också begrepp som används i samhällsdebatter inom kulturområdet slöjd, hantverk, konsthantverk, design, m m. Studierna omfattar även ett slöjddidaktiskt perspektiv då erfarenheterna av det individuella fördjupningsarbetet analyseras och diskuteras i relation till lärande och undervisning i skolslöjden.
Undervisning/Arbetsformer
Handledning, individuellt och i grupp, föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete.
Examination
Kursen examineras dels genom muntlig och visuell redovisning och dels genom skriftliga inlämningsuppgifter. Examination sker även genom kommentarer och diskussioner av andras texter samt aktivt deltagande i seminarier, varav viss del nätbaserat.


PROVKODER:
PRE1 Visuell och muntlig redovisning av praktiskt arbete och reflektioner 5hp U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning av reflektioner i form av kursportfölj 1,5hp U-VG
SEM1 Muntlig redovisning av slöjdbegrepp i seminarium 1hp U-VG


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgångna kurser i textilslöjd motsvarande 60hp, varav 45hp godkända, eller motsvarande kunskaper som bedöms likvärdiga.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Textilslöjd – ämnesspecifik fördjupning
Textile Craft Studies
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2013-00135   Kurskod: 919G23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     UV3   TE  
Fastställd 2014-10-02 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.