Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Uppsatsarbete i textilslöjd , 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   919G20
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- planera och genomföra ett vetenskapligt arbete i textilslöjd med ämnesdidaktisk inriktning,
- använda relevant forskning som grund för formulering av en yrkesrelevant frågeställning inom textilslöjd,
- välja relevanta metoder för insamling och analys av data, samt argumentera för val och avgränsningar,
- visa medvetenhet om och använda etablerade forskningsetiska principer,
- tillämpa ett analytiskt förhållningssätt i uppsatsarbetet,
- presentera och försvara ett självständigt genomfört vetenskapligt arbete,
- kritiskt granska och diskutera ett vetenskapligt arbete.
Kursinnehåll
Kursen utgör en delkurs inom fördjupning 61 till 90hp i textilslöjd. I kursen vägleds den studerande successivt i den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den studerande genomför ett individuellt vetenskapligt arbete med yrkesrelevant ämnesinriktning för lärare i textilslöjd. Arbetet kan vara en empirisk undersökning, en litteratur- eller dokumentstudie eller ett utvecklingsarbete. I kursen ingår också att läsa och granska andra studenters arbeten.
Undervisning/Arbetsformer
Handledning (individuellt och i grupp), föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete.
Examination
Kursen examineras genom individuell framläggning och försvar av uppsats samt opposition av annan uppsats på grundläggande nivå.
UPS1 Uppsats 13 hp U-VG
RESP Respondentskap 1 hp U-G
OPPO Opponentskap 1 hp U-G

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgångna kurser i textilslöjd motsvarande 60hp, varav 45hp godkända, eller motsvarande kunskaper som bedöms likvärdiga.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Uppsatsarbete i textilslöjd
Thesis in Textile Craft
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2013-00135   Kurskod: 919G20      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2013-04-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.