Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Slöjdens historiska perspektiv, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3
  Kurskod   919G19
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- förstå och använda relevanta begrepp kring slöjd ur ett historiskt perspektiv
- redogöra för olika hantverkstekniker i dess historiska sammanhang
- framställa föremål utifrån historiska förebilder med hjälp genomgångna verktyg, material och teknik
- presentera och diskutera hur slöjdens historiska perspektiv kan användas inom pedagogisk verksamhet
Kursinnehåll
I kursen behandlas slöjdens historiska perspektiv utifrån relationen mellan slöjdare, material, teknik, verktyg och omvärld. I kursen ges en historisk översikt utifrån ett nordiskt perspektiv med slöjden och slöjdaren i fokus. Kursen innehåller till stor del praktiskt arbete och studenten ges möjlighet att själv välja en teknik att fördjupa sig i. Parallellt med det praktiska arbetet, samt kursens föreläsningar, arbetar studenten med kursinnehållet ur ett didaktiskt perspektiv. Kursen avslutas med en individuell uppgift där kursens olika delar vävs samman. Uppgiften presenteras både muntligt, visuellt och med skriftliga reflexioner.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning och praktiskt arbete. Kursarbetet genomförs både i grupp och individuellt, i såväl lärarledda som självständiga former. Under kursen genomförs muntliga, skriftliga och visuella presentationer av resultat från kursuppgifter och moment.
Examination
Examinationen av kursens olika delar sker dels genom aktivt deltagande i seminarier i kombination med en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Dels sker den genom muntliga, visuella och skriftliga redovisningar av praktiskt genomförda arbetsuppgifter samt reflektioner över resultaten gällande både process och produkt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Kommer senare.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Slöjdens historiska perspektiv
Old Craft Technology and Experience-Based Learning
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 919G19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2007-12-03 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.